Joshua 14:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāh,וְעַתָּ֗הNowAdv
5414 [e]tə-nāh-תְּנָה־therefore giveVerb
  לִּי֙toPrep
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
2022 [e]hā-hārהָהָ֣רmountain meNoun
2088 [e]haz-zeh,הַזֶּ֔הthisPro
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־whereofPrt
1696 [e]dib-berדִּבֶּ֥רspokeVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםon that dayNoun
1931 [e]ha-hū;הַה֑וּאin thatPro
3588 [e]כִּ֣יforConj
859 [e]’at-tāh-אַתָּֽה־youPro
8085 [e]šā-ma‘-tāשָׁמַעְתָּ֩heardVerb
3117 [e]ḇay-yō-wmבַיּ֨וֹםon that dayNoun
1931 [e]ha-hūהַה֜וּאin thatPro
3588 [e]kî-כִּֽי־howConj
6062 [e]‘ă-nā-qîmעֲנָקִ֣יםthe AnakimsAdj
8033 [e]šām,שָׁ֗םthereAdv
5892 [e]wə-‘ā-rîmוְעָרִים֙[that] and the cities [were]Noun
1419 [e]gə-ḏō-lō-wṯגְּדֹל֣וֹתgreatAdj
1219 [e]bə-ṣu-rō-wṯ,בְּצֻר֔וֹתfencedVerb
194 [e]’ū-layאוּלַ֨יifAdv
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֤הthe LORDNoun
854 [e]’ō-w-ṯîאוֹתִי֙[will be] with mePrep
3423 [e]wə-hō-w-raš-tîm,וְה֣וֹרַשְׁתִּ֔יםthen I shall be able to drive them outVerb
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֖רasPrt
1696 [e]dib-berדִּבֶּ֥רsaidVerb
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
יהושע 14:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֗ה תְּנָה־לִּי֙ אֶת־הָהָ֣ר הַזֶּ֔ה אֲשֶׁר־דִּבֶּ֥ר יְהוָ֖ה בַּיֹּ֣ום הַה֑וּא כִּ֣י אַתָּֽה־שָׁמַעְתָּ֩ בַיֹּ֨ום הַה֜וּא כִּֽי־עֲנָקִ֣ים שָׁ֗ם וְעָרִים֙ גְּדֹלֹ֣ות בְּצֻרֹ֔ות אוּלַ֨י יְהוָ֤ה אֹותִי֙ וְהֹ֣ורַשְׁתִּ֔ים כַּאֲשֶׁ֖ר דִּבֶּ֥ר יְהוָֽה׃

יהושע 14:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה תנה־לי את־ההר הזה אשר־דבר יהוה ביום ההוא כי אתה־שמעת ביום ההוא כי־ענקים שם וערים גדלות בצרות אולי יהוה אותי והורשתים כאשר דבר יהוה׃

Links
Joshua 14:12Joshua 14:12 Text AnalysisJoshua 14:12 InterlinearJoshua 14:12 MultilingualJoshua 14:12 TSKJoshua 14:12 Cross ReferencesJoshua 14:12 Bible HubJoshua 14:12 Biblia ParalelaJoshua 14:12 Chinese BibleJoshua 14:12 French BibleJoshua 14:12 German Bible

Bible Hub
Joshua 14:11
Top of Page
Top of Page