Jeremiah 4:30
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
  [wə-’at-tî[וְאַתִּי -  
  ḵ]כ] -  
859 [e](wə-’at(וְאַ֨תְּyouPro
  q)ק) -  
7703 [e]šā-ḏūḏשָׁד֜וּד[are] spoiledVerb
4100 [e]mah-מַֽה־whatPro
6213 [e]ta-‘ă-śî,תַּעֲשִׂ֗יwill you doVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־ThoughConj
3847 [e]ṯil-bə-šîתִלְבְּשִׁ֨יyou clotheVerb
8144 [e]šā-nîשָׁנִ֜יyourself with crimsonNoun
3588 [e]kî-כִּי־thoughConj
5710 [e]ṯa‘-dîתַעְדִּ֣יyou deck youVerb
5716 [e]‘ă-ḏî-עֲדִי־with ornamentsNoun
2091 [e]zā-hāḇ,זָהָ֗בof goldNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־thoughConj
7167 [e]ṯiq-rə-‘îתִקְרְעִ֤יyou tearVerb
6320 [e]ḇap-pūḵבַפּוּךְ֙with paintNoun
5869 [e]‘ê-na-yiḵ,עֵינַ֔יִךְyour faceNoun
7723 [e]laš-šāwלַשָּׁ֖וְאIn vainNoun
3302 [e]tiṯ-yap-pî;תִּתְיַפִּ֑יshall you make yourself fairVerb
3988 [e]mā-’ă-sū-מָאֲסוּ־will despiseVerb
  ḇāḵבָ֥ךְinPrep
5689 [e]‘ō-ḡə-ḇîmעֹגְבִ֖ים[your] loversVerb
5315 [e]nap̄-šêḵנַפְשֵׁ֥ךְyour lifeNoun
1245 [e]yə-ḇaq-qê-šū.יְבַקֵּֽשׁוּ׃you they will seekVerb
Hebrew Texts
ירמיה 4:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
[וְאַתִּי כ] (וְאַ֨תְּ ק) שָׁד֜וּד מַֽה־תַּעֲשִׂ֗י כִּֽי־תִלְבְּשִׁ֨י שָׁנִ֜י כִּי־תַעְדִּ֣י עֲדִי־זָהָ֗ב כִּֽי־תִקְרְעִ֤י בַפּוּךְ֙ עֵינַ֔יִךְ לַשָּׁ֖וְא תִּתְיַפִּ֑י מָאֲסוּ־בָ֥ךְ עֹגְבִ֖ים נַפְשֵׁ֥ךְ יְבַקֵּֽשׁוּ׃

ירמיה 4:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
[ואתי כ] (ואת ק) שדוד מה־תעשי כי־תלבשי שני כי־תעדי עדי־זהב כי־תקרעי בפוך עיניך לשוא תתיפי מאסו־בך עגבים נפשך יבקשו׃

Links
Jeremiah 4:30Jeremiah 4:30 Text AnalysisJeremiah 4:30 InterlinearJeremiah 4:30 MultilingualJeremiah 4:30 TSKJeremiah 4:30 Cross ReferencesJeremiah 4:30 Bible HubJeremiah 4:30 Biblia ParalelaJeremiah 4:30 Chinese BibleJeremiah 4:30 French BibleJeremiah 4:30 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 4:29
Top of Page
Top of Page