Isaiah 42:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7070 [e]qā-nehקָנֶ֤הreedNoun
7533 [e]rā-ṣūṣרָצוּץ֙A bruisedVerb
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
7665 [e]yiš-bō-wr,יִשְׁבּ֔וֹרdo breakVerb
6594 [e]ū-p̄iš-tāhוּפִשְׁתָּ֥הand the flaxNoun
3544 [e]ḵê-hāhכֵהָ֖הsmokingAdj
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
3518 [e]yə-ḵab-ben-nāh;יְכַבֶּ֑נָּהdo quenchVerb
571 [e]le-’ĕ-meṯלֶאֱמֶ֖תto truthNoun
3318 [e]yō-w-ṣîיוֹצִ֥יאhe shall bring forthVerb
4941 [e]miš-pāṭ.מִשְׁפָּֽט׃judgmentNoun
Hebrew Texts
ישעה 42:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
קָנֶ֤ה רָצוּץ֙ לֹ֣א יִשְׁבֹּ֔ור וּפִשְׁתָּ֥ה כֵהָ֖ה לֹ֣א יְכַבֶּ֑נָּה לֶאֱמֶ֖ת יֹוצִ֥יא מִשְׁפָּֽט׃

ישעה 42:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
קנה רצוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה לאמת יוציא משפט׃

Links
Isaiah 42:3Isaiah 42:3 Text AnalysisIsaiah 42:3 InterlinearIsaiah 42:3 MultilingualIsaiah 42:3 TSKIsaiah 42:3 Cross ReferencesIsaiah 42:3 Bible HubIsaiah 42:3 Biblia ParalelaIsaiah 42:3 Chinese BibleIsaiah 42:3 French BibleIsaiah 42:3 German Bible

Bible Hub
Isaiah 42:2
Top of Page
Top of Page