Isaiah 21:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־ForConj
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֥יfromNoun
2719 [e]ḥă-rā-ḇō-wṯחֲרָב֖וֹתthe swordsNoun
5074 [e]nā-ḏā-ḏū;נָדָ֑דוּthey fledVerb
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֣י ׀fromNoun
2719 [e]ḥe-reḇחֶ֣רֶבswordNoun
5203 [e]nə-ṭū-šāh,נְטוּשָׁ֗הthe drawnVerb
6440 [e]ū-mip-pə-nêוּמִפְּנֵי֙and fromNoun
7198 [e]qe-šeṯקֶ֣שֶׁתbowNoun
1869 [e]də-rū-ḵāh,דְּרוּכָ֔הthe bentVerb
6440 [e]ū-mip-pə-nêוּמִפְּנֵ֖יand fromNoun
3514 [e]kō-ḇeḏכֹּ֥בֶדthe grievousnessNoun
4421 [e]mil-ḥā-māh.מִלְחָמָֽה׃of battleNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 21:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־מִפְּנֵ֥י חֲרָבֹ֖ות נָדָ֑דוּ מִפְּנֵ֣י ׀ חֶ֣רֶב נְטוּשָׁ֗ה וּמִפְּנֵי֙ קֶ֣שֶׁת דְּרוּכָ֔ה וּמִפְּנֵ֖י כֹּ֥בֶד מִלְחָמָֽה׃ ס

ישעה 21:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־מפני חרבות נדדו מפני ׀ חרב נטושה ומפני קשת דרוכה ומפני כבד מלחמה׃ ס

Links
Isaiah 21:15Isaiah 21:15 Text AnalysisIsaiah 21:15 InterlinearIsaiah 21:15 MultilingualIsaiah 21:15 TSKIsaiah 21:15 Cross ReferencesIsaiah 21:15 Bible HubIsaiah 21:15 Biblia ParalelaIsaiah 21:15 Chinese BibleIsaiah 21:15 French BibleIsaiah 21:15 German Bible

Bible Hub
Isaiah 21:14
Top of Page
Top of Page