Genesis 18:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]way-yiq-qaḥוַיִּקַּ֨חAnd he tookVerb
2529 [e]ḥem-’āhחֶמְאָ֜הbutterNoun
2461 [e]wə-ḥā-lāḇ,וְחָלָ֗בand milkNoun
1121 [e]ū-ḇen-וּבֶן־and the youngNoun
1241 [e]hab-bā-qārהַבָּקָר֙calfNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רwhichPrt
6213 [e]‘ā-śāh,עָשָׂ֔הhe had preparedVerb
5414 [e]way-yit-tênוַיִּתֵּ֖ןand set [it]Verb
6440 [e]lip̄-nê-hem;לִפְנֵיהֶ֑םbefore themNoun
1931 [e]wə-hū-וְהֽוּא־and hePro
5975 [e]‘ō-mêḏעֹמֵ֧דstoodVerb
5921 [e]‘ă-lê-hemעֲלֵיהֶ֛םby themPrep
8478 [e]ta-ḥaṯתַּ֥חַתunderNoun
6086 [e]hā-‘êṣהָעֵ֖ץthe treeNoun
398 [e]way-yō-ḵê-lū.וַיֹּאכֵֽלוּ׃and they did eatVerb
Hebrew Texts
בראשית 18:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקַּ֨ח חֶמְאָ֜ה וְחָלָ֗ב וּבֶן־הַבָּקָר֙ אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה וַיִּתֵּ֖ן לִפְנֵיהֶ֑ם וְהֽוּא־עֹמֵ֧ד עֲלֵיהֶ֛ם תַּ֥חַת הָעֵ֖ץ וַיֹּאכֵֽלוּ׃

בראשית 18:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקח חמאה וחלב ובן־הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא־עמד עליהם תחת העץ ויאכלו׃

Links
Genesis 18:8Genesis 18:8 Text AnalysisGenesis 18:8 InterlinearGenesis 18:8 MultilingualGenesis 18:8 TSKGenesis 18:8 Cross ReferencesGenesis 18:8 Bible HubGenesis 18:8 Biblia ParalelaGenesis 18:8 Chinese BibleGenesis 18:8 French BibleGenesis 18:8 German Bible

Bible Hub
Genesis 18:7
Top of Page
Top of Page