B'resheet 18
Genesis 18 WLC
1וירא אליו יהוה באלני ממרא והוא ישב פתח־האהל כחם היום׃ 2וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה׃ 3ויאמר אדני אם־נא מצאתי חן בעיניך אל־נא תעבר מעל עבדך׃ 4יקח־נא מעט־מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ׃ 5ואקחה פת־לחם וסעדו לבכם אחר תעברו כי־על־כן עברתם על־עבדכם ויאמרו כן תעשה כאשר דברת׃ 6וימהר אברהם האהלה אל־שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עגות׃ 7ואל־הבקר רץ אברהם ויקח בן־בקר רך וטוב ויתן אל־הנער וימהר לעשות אתו׃ 8ויקח חמאה וחלב ובן־הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא־עמד עליהם תחת העץ ויאכלו׃

9ויאמרו אליו איה שרה אשתך ויאמר הנה באהל׃ 10ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה־בן לשרה אשתך ושרה שמעת פתח האהל והוא אחריו׃ 11ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה ארח כנשים׃ 12ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלתי היתה־לי עדנה ואדני זקן׃ 13ויאמר יהוה אל־אברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי׃ 14היפלא מיהוה דבר למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן׃ 15ותכחש שרה ׀ לאמר לא צחקתי כי ׀ יראה ויאמר ׀ לא כי צחקת׃

16ויקמו משם האנשים וישקפו על־פני סדם ואברהם הלך עמם לשלחם׃ 17ויהוה אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עשה׃ 18ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ׃ 19כי ידעתיו למען אשר יצוה את־בניו ואת־ביתו אחריו ושמרו דרך יהוה לעשות צדקה ומשפט למען הביא יהוה על־אברהם את אשר־דבר עליו׃ 20ויאמר יהוה זעקת סדם ועמרה כי־רבה וחטאתם כי כבדה מאד׃ 21ארדה־נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו ׀ כלה ואם־לא אדעה׃

22ויפנו משם האנשים וילכו סדמה ואברהם עודנו עמד לפני יהוה׃ 23ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם־רשע׃ 24אולי יש חמשים צדיקם בתוך העיר האף תספה ולא־תשא למקום למען חמשים הצדיקם אשר בקרבה׃ 25חללה לך מעשת ׀ כדבר הזה להמית צדיק עם־רשע והיה כצדיק כרשע חללה לך השפט כל־הארץ לא יעשה משפט׃ 26ויאמר יהוה אם־אמצא בסדם חמשים צדיקם בתוך העיר ונשאתי לכל־המקום בעבורם׃ 27ויען אברהם ויאמר הנה־נא הואלתי לדבר אל־אדני ואנכי עפר ואפר׃ 28אולי יחסרון חמשים הצדיקם חמשה התשחית בחמשה את־כל־העיר ויאמר לא אשחית אם־אמצא שם ארבעים וחמשה׃ 29ויסף עוד לדבר אליו ויאמר אולי ימצאון שם ארבעים ויאמר לא אעשה בעבור הארבעים׃ 30ויאמר אל־נא יחר לאדני ואדברה אולי ימצאון שם שלשים ויאמר לא אעשה אם־אמצא שם שלשים׃ 31ויאמר הנה־נא הואלתי לדבר אל־אדני אולי ימצאון שם עשרים ויאמר לא אשחית בעבור העשרים׃ 32ויאמר אל־נא יחר לאדני ואדברה אך־הפעם אולי ימצאון שם עשרה ויאמר לא אשחית בעבור העשרה׃ 33וילך יהוה כאשר כלה לדבר אל־אברהם ואברהם שב למקמו׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Genesis 17
Top of Page
Top of Page