Ecclesiastes 12:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3148 [e]wə-yō-ṯêrוְיֹתֵ֥רAnd fartherNoun
1992 [e]mê-hêm-māhמֵהֵ֖מָּהby thesePro
1121 [e]bə-nîבְּנִ֣יmy sonNoun
2094 [e]hiz-zā-hêr;הִזָּהֵ֑רbe admonishedVerb
6213 [e]‘ă-śō-wṯעֲשׂ֨וֹתof makingVerb
5612 [e]sə-p̄ā-rîmסְפָרִ֤יםbooksNoun
7235 [e]har-bêhהַרְבֵּה֙manyVerb
369 [e]’ênאֵ֣יןnotPrt
7093 [e]qêṣ,קֵ֔ץ[there is] endNoun
3854 [e]wə-la-haḡוְלַ֥הַגand studyNoun
7235 [e]har-bêhהַרְבֵּ֖הmuchVerb
3024 [e]yə-ḡi-‘aṯיְגִעַ֥ת[is] a wearinessNoun
1320 [e]bā-śār.בָּשָֽׂר׃to the bodyNoun
Hebrew Texts
קהלת 12:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֹתֵ֥ר מֵהֵ֖מָּה בְּנִ֣י הִזָּהֵ֑ר עֲשֹׂ֨ות סְפָרִ֤ים הַרְבֵּה֙ אֵ֣ין קֵ֔ץ וְלַ֥הַג הַרְבֵּ֖ה יְגִעַ֥ת בָּשָֽׂר׃

קהלת 12:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה יגעת בשר׃

Links
Ecclesiastes 12:12Ecclesiastes 12:12 Text AnalysisEcclesiastes 12:12 InterlinearEcclesiastes 12:12 MultilingualEcclesiastes 12:12 TSKEcclesiastes 12:12 Cross ReferencesEcclesiastes 12:12 Bible HubEcclesiastes 12:12 Biblia ParalelaEcclesiastes 12:12 Chinese BibleEcclesiastes 12:12 French BibleEcclesiastes 12:12 German Bible

Bible Hub
Ecclesiastes 12:11
Top of Page
Top of Page