Deuteronomy 4:34
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
176 [e]’ōwא֣וֹ ׀OrConj
5254 [e]hă-nis-sāhהֲנִסָּ֣הattemptedVerb
430 [e]’ĕ-lō-hîm,אֱלֹהִ֗יםhas GodNoun
935 [e]lā-ḇō-wלָ֠בוֹאto goVerb
3947 [e]lā-qa-ḥaṯלָקַ֨חַתto takeVerb
  lōwל֣וֹto himPrep
1471 [e]ḡō-wגוֹי֮a nationNoun
7130 [e]miq-qe-reḇמִקֶּ֣רֶבfrom insideNoun
1471 [e]gō-wגּוֹי֒[another] of nationNoun
4531 [e]bə-mas-sōṯבְּמַסֹּת֩by trialsNoun
226 [e]bə-’ō-ṯōṯבְּאֹתֹ֨תby signsNoun
4159 [e]ū-ḇə-mō-wp̄-ṯîmוּבְמוֹפְתִ֜יםand by wondersNoun
4421 [e]ū-ḇə-mil-ḥā-māh,וּבְמִלְחָמָ֗הand by warNoun
3027 [e]ū-ḇə-yāḏוּבְיָ֤דand handNoun
2389 [e]ḥă-zā-qāhחֲזָקָה֙by a mightyAdj
2220 [e]ū-ḇiz-rō-w-a‘וּבִזְר֣וֹעַand armNoun
5186 [e]nə-ṭū-yāh,נְטוּיָ֔הby a stretched outVerb
4172 [e]ū-ḇə-mō-w-rā-’îmוּבְמוֹרָאִ֖יםand terrorsNoun
1419 [e]gə-ḏō-lîm;גְּדֹלִ֑יםby greatAdj
3605 [e]kə-ḵōlכְּ֠כֹלaccording to allNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֨הdidVerb
  lā-ḵemלָכֶ֜םtoPrep
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֧הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-ḵemאֱלֹהֵיכֶ֛םyour GodNoun
4714 [e]bə-miṣ-ra-yimבְּמִצְרַ֖יִםfor you in EgyptNoun
5869 [e]lə-‘ê-ne-ḵā.לְעֵינֶֽיךָ׃before your eyesNoun
Hebrew Texts
דברים 4:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֹ֣ו ׀ הֲנִסָּ֣ה אֱלֹהִ֗ים לָ֠בֹוא לָקַ֨חַת לֹ֣ו גֹוי֮ מִקֶּ֣רֶב גֹּוי֒ בְּמַסֹּת֩ בְּאֹתֹ֨ת וּבְמֹופְתִ֜ים וּבְמִלְחָמָ֗ה וּבְיָ֤ד חֲזָקָה֙ וּבִזְרֹ֣ועַ נְטוּיָ֔ה וּבְמֹורָאִ֖ים גְּדֹלִ֑ים כְּ֠כֹל אֲשֶׁר־עָשָׂ֨ה לָכֶ֜ם יְהוָ֧ה אֱלֹהֵיכֶ֛ם בְּמִצְרַ֖יִם לְעֵינֶֽיךָ׃

דברים 4:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
או ׀ הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסת באתת ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדלים ככל אשר־עשה לכם יהוה אלהיכם במצרים לעיניך׃

Links
Deuteronomy 4:34Deuteronomy 4:34 Text AnalysisDeuteronomy 4:34 InterlinearDeuteronomy 4:34 MultilingualDeuteronomy 4:34 TSKDeuteronomy 4:34 Cross ReferencesDeuteronomy 4:34 Bible HubDeuteronomy 4:34 Biblia ParalelaDeuteronomy 4:34 Chinese BibleDeuteronomy 4:34 French BibleDeuteronomy 4:34 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 4:33
Top of Page
Top of Page