Deuteronomy 31:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ū-ḇə-nê-hemוּבְנֵיהֶ֞ם[that] And their childrenNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
3045 [e]yā-ḏə-‘ū,יָדְע֗וּdo knownVerb
8085 [e]yiš-mə-‘ūיִשְׁמְעוּ֙[any thing] may hearVerb
3925 [e]wə-lā-mə-ḏū,וְלָ֣מְד֔וּand learnVerb
3372 [e]lə-yir-’āhלְיִרְאָ֖הto fearVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-ḵem;אֱלֹהֵיכֶ֑םyour GodNoun
3605 [e]kāl-כָּל־as longNoun
3117 [e]hay-yā-mîm,הַיָּמִ֗יםas long asNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רwherePrt
859 [e]’at-temאַתֶּ֤םyouPro
2416 [e]ḥay-yîmחַיִּים֙liveAdj
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
127 [e]hā-’ă-ḏā-māh,הָ֣אֲדָמָ֔הthe landNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רwhoPrt
859 [e]’at-temאַתֶּ֜םyouPro
5674 [e]‘ō-ḇə-rîmעֹבְרִ֧יםgo overVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3383 [e]hay-yar-dênהַיַּרְדֵּ֛ןJordanNoun
8033 [e]šām-māhשָׁ֖מָּהwhereAdv
3423 [e]lə-riš-tāh.לְרִשְׁתָּֽהּ׃to possessVerb
  פ -  
Hebrew Texts
דברים 31:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵיהֶ֞ם אֲשֶׁ֣ר לֹֽא־יָדְע֗וּ יִשְׁמְעוּ֙ וְלָ֣מְד֔וּ לְיִרְאָ֖ה אֶת־יְהוָ֣ה אֱלֹהֵיכֶ֑ם כָּל־הַיָּמִ֗ים אֲשֶׁ֨ר אַתֶּ֤ם חַיִּים֙ עַל־הָ֣אֲדָמָ֔ה אֲשֶׁ֨ר אַתֶּ֜ם עֹבְרִ֧ים אֶת־הַיַּרְדֵּ֛ן שָׁ֖מָּה לְרִשְׁתָּֽהּ׃ פ

דברים 31:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובניהם אשר לא־ידעו ישמעו ולמדו ליראה את־יהוה אלהיכם כל־הימים אשר אתם חיים על־האדמה אשר אתם עברים את־הירדן שמה לרשתה׃ פ

Links
Deuteronomy 31:13Deuteronomy 31:13 Text AnalysisDeuteronomy 31:13 InterlinearDeuteronomy 31:13 MultilingualDeuteronomy 31:13 TSKDeuteronomy 31:13 Cross ReferencesDeuteronomy 31:13 Bible HubDeuteronomy 31:13 Biblia ParalelaDeuteronomy 31:13 Chinese BibleDeuteronomy 31:13 French BibleDeuteronomy 31:13 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 31:12
Top of Page
Top of Page