Deuteronomy 29:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֡הwhen it come to passVerb
8085 [e]bə-šā-mə-‘ōwבְּשָׁמְעוֹ֩he hearsVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֨יthe wordsNoun
423 [e]hā-’ā-lāhהָֽאָלָ֜הcurseNoun
2063 [e]haz-zōṯ,הַזֹּ֗אתof thisPro
1288 [e]wə-hiṯ-bā-rêḵוְהִתְבָּרֵ֨ךְthat he bless himselfVerb
3824 [e]bil-ḇā-ḇōwבִּלְבָב֤וֹin his heartNoun
559 [e]lê-mōrלֵאמֹר֙sayingVerb
7965 [e]šā-lō-wmשָׁל֣וֹםpeaceNoun
1961 [e]yih-yeh-יִֽהְיֶה־I shall haveVerb
  lî,לִּ֔יtoPrep
3588 [e]כִּ֛יthoughConj
8307 [e]biš-ri-rūṯבִּשְׁרִר֥וּתin the stubbornnessNoun
3820 [e]lib-bîלִבִּ֖יof my heartNoun
1980 [e]’ê-lêḵ;אֵלֵ֑ךְI walkVerb
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֛עַןto the end thatSubst
5595 [e]sə-p̄ō-wṯסְפ֥וֹתaddVerb
7302 [e]hā-rā-wāhהָרָוָ֖הdrunkennessAdj
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6771 [e]haṣ-ṣə-mê-’āh.הַצְּמֵאָֽה׃thirstAdj
Hebrew Texts
דברים 29:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֡ה בְּשָׁמְעֹו֩ אֶת־דִּבְרֵ֨י הָֽאָלָ֜ה הַזֹּ֗את וְהִתְבָּרֵ֨ךְ בִּלְבָבֹ֤ו לֵאמֹר֙ שָׁלֹ֣ום יִֽהְיֶה־לִּ֔י כִּ֛י בִּשְׁרִר֥וּת לִבִּ֖י אֵלֵ֑ךְ לְמַ֛עַן סְפֹ֥ות הָרָוָ֖ה אֶת־הַצְּמֵאָֽה׃

דברים 29:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה בשמעו את־דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה־לי כי בשררות לבי אלך למען ספות הרוה את־הצמאה׃

Links
Deuteronomy 29:19Deuteronomy 29:19 Text AnalysisDeuteronomy 29:19 InterlinearDeuteronomy 29:19 MultilingualDeuteronomy 29:19 TSKDeuteronomy 29:19 Cross ReferencesDeuteronomy 29:19 Bible HubDeuteronomy 29:19 Biblia ParalelaDeuteronomy 29:19 Chinese BibleDeuteronomy 29:19 French BibleDeuteronomy 29:19 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 29:18
Top of Page
Top of Page