2 Samuel 23:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3381 [e]way-yê-rə-ḏūוַיֵּרְד֨וּand went downVerb
  [šə-lō-šîm[שְׁלֹשִׁים -  
  ḵ]כ] -  
7970 [e](šə-lō-šāh(שְׁלֹשָׁ֜הof the thirtyNoun
  q)ק) -  
7970 [e]mê-haš-šə-lō-šîmמֵהַשְּׁלֹשִׁ֣יםof the thirtyNoun
7218 [e]rōš,רֹ֗אשׁchiefNoun
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֤אוּand cameVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
7105 [e]qā-ṣîrקָצִיר֙the harvest timeNoun
413 [e]’el-אֶל־inPrep
1732 [e]dā-wiḏ,דָּוִ֔דDavidNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4631 [e]mə-‘ā-raṯמְעָרַ֖תthe caveNoun
5725 [e]‘ă-ḏul-lām;עֲדֻלָּ֑םof AdullamNoun
2416 [e]wə-ḥay-yaṯוְחַיַּ֣תand the troopAdj
6430 [e]pə-liš-tîm,פְּלִשְׁתִּ֔יםof the PhilistinesAdj
2583 [e]ḥō-nāhחֹנָ֖הpitchedVerb
6010 [e]bə-‘ê-meqבְּעֵ֥מֶקin the valleyNoun
7497 [e]rə-p̄ā-’îm.רְפָאִֽים׃of RephaimNoun
Hebrew Texts
שמואל ב 23:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּרְד֨וּ [שְׁלֹשִׁים כ] (שְׁלֹשָׁ֜ה ק) מֵהַשְּׁלֹשִׁ֣ים רֹ֗אשׁ וַיָּבֹ֤אוּ אֶל־קָצִיר֙ אֶל־דָּוִ֔ד אֶל־מְעָרַ֖ת עֲדֻלָּ֑ם וְחַיַּ֣ת פְּלִשְׁתִּ֔ים חֹנָ֖ה בְּעֵ֥מֶק רְפָאִֽים׃

שמואל ב 23:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וירדו [שלשים כ] (שלשה ק) מהשלשים ראש ויבאו אל־קציר אל־דוד אל־מערת עדלם וחית פלשתים חנה בעמק רפאים׃

Links
2 Samuel 23:132 Samuel 23:13 Text Analysis2 Samuel 23:13 Interlinear2 Samuel 23:13 Multilingual2 Samuel 23:13 TSK2 Samuel 23:13 Cross References2 Samuel 23:13 Bible Hub2 Samuel 23:13 Biblia Paralela2 Samuel 23:13 Chinese Bible2 Samuel 23:13 French Bible2 Samuel 23:13 German Bible

Bible Hub
2 Samuel 23:12
Top of Page
Top of Page