2 Kings 3:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרAnd saidVerb
477 [e]’ĕ-lî-šā‘,אֱלִישָׁ֗עElishaNoun
2416 [e]ḥay-חַי־livesAdj
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֤ה[As] the LORDNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯצְבָאוֹת֙of hostsNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רwhomPrt
5975 [e]‘ā-maḏ-tîעָמַ֣דְתִּיI standVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nāw,לְפָנָ֔יוbeforeNoun
3588 [e]kî,כִּ֗יsurelyConj
3884 [e]lū-lêלוּלֵ֛יwere it notPrep
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֛יthe presenceNoun
3092 [e]yə-hō-wō-šā-p̄āṭיְהוֹשָׁפָ֥טof JehoshaphatNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־the kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֖הof JudahNoun
589 [e]’ă-nîאֲנִ֣יthat IPro
5375 [e]nō-śê;נֹשֵׂ֑אregard youVerb
518 [e]’im-אִם־norConj
5027 [e]’ab-bîṭאַבִּ֥יטI would not lookVerb
413 [e]’ê-le-ḵāאֵלֶ֖יךָtowardPrep
518 [e]wə-’im-וְאִם־norConj
7200 [e]’er-’e-kā.אֶרְאֶֽךָּ׃seeVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 3:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר אֱלִישָׁ֗ע חַי־יְהוָ֤ה צְבָאֹות֙ אֲשֶׁ֣ר עָמַ֣דְתִּי לְפָנָ֔יו כִּ֗י לוּלֵ֛י פְּנֵ֛י יְהֹושָׁפָ֥ט מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֖ה אֲנִ֣י נֹשֵׂ֑א אִם־אַבִּ֥יט אֵלֶ֖יךָ וְאִם־אֶרְאֶֽךָּ׃

מלכים ב 3:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר אלישע חי־יהוה צבאות אשר עמדתי לפניו כי לולי פני יהושפט מלך־יהודה אני נשא אם־אביט אליך ואם־אראך׃

Links
2 Kings 3:142 Kings 3:14 Text Analysis2 Kings 3:14 Interlinear2 Kings 3:14 Multilingual2 Kings 3:14 TSK2 Kings 3:14 Cross References2 Kings 3:14 Bible Hub2 Kings 3:14 Biblia Paralela2 Kings 3:14 Chinese Bible2 Kings 3:14 French Bible2 Kings 3:14 German Bible

Bible Hub
2 Kings 3:13
Top of Page
Top of Page