2 Kings 24:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3499 [e]wə-ye-ṯerוְיֶ֛תֶרNow the restNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֥יof the actsNoun
3079 [e]yə-hō-w-yā-qîmיְהוֹיָקִ֖יםof JehoiakimNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־that allNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣ר - Prt
6213 [e]‘ā-śāh;עָשָׂ֑הhe didVerb
3808 [e]hă-lō-הֲלֹא־notAdv
1992 [e]hêmהֵ֣םthey [are]Pro
3789 [e]kə-ṯū-ḇîm,כְּתוּבִ֗יםwrittenVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
5612 [e]sê-p̄erסֵ֛פֶרthe bookNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֥יof the ChroniclesNoun
3117 [e]hay-yā-mîmהַיָּמִ֖ים.. .. ..Noun
4428 [e]lə-mal-ḵêלְמַלְכֵ֥יof the KingsNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh.יְהוּדָֽה׃of JudahNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 24:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶ֛תֶר דִּבְרֵ֥י יְהֹויָקִ֖ים וְכָל־אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֑ה הֲלֹא־הֵ֣ם כְּתוּבִ֗ים עַל־סֵ֛פֶר דִּבְרֵ֥י הַיָּמִ֖ים לְמַלְכֵ֥י יְהוּדָֽה׃

מלכים ב 24:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר דברי יהויקים וכל־אשר עשה הלא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי יהודה׃

Links
2 Kings 24:52 Kings 24:5 Text Analysis2 Kings 24:5 Interlinear2 Kings 24:5 Multilingual2 Kings 24:5 TSK2 Kings 24:5 Cross References2 Kings 24:5 Bible Hub2 Kings 24:5 Biblia Paralela2 Kings 24:5 Chinese Bible2 Kings 24:5 French Bible2 Kings 24:5 German Bible

Bible Hub
2 Kings 24:4
Top of Page
Top of Page