2 Kings 23:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7673 [e]wə-hiš-bîṯוְהִשְׁבִּ֣יתAnd he put downVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3649 [e]hak-kə-mā-rîm,הַכְּמָרִ֗יםthe idolatrous priestsNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רwhomPrt
5414 [e]nā-ṯə-nūנָֽתְנוּ֙had ordainedVerb
4428 [e]mal-ḵêמַלְכֵ֣יthe kingsNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הof JudahNoun
6999 [e]way-qaṭ-ṭêrוַיְקַטֵּ֤רand to burn incenseVerb
1116 [e]bab-bā-mō-wṯבַּבָּמוֹת֙in the highNoun
5892 [e]bə-‘ā-rêבְּעָרֵ֣יin the citiesNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הof JudahNoun
4524 [e]ū-mə-sib-bêוּמְסִבֵּ֖יand in the places aroundNoun
3389 [e]yə-rū-šā-lim;יְרוּשָׁלִָ֑םJerusalemNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־and themAcc
6999 [e]ham-qaṭ-ṭə-rîmהַֽמְקַטְּרִ֣יםalso that burned incenseVerb
1168 [e]lab-ba-‘al,לַבַּ֗עַלto BaalNoun
8121 [e]laš-še-mešלַשֶּׁ֤מֶשׁto the sunNoun
3394 [e]wə-lay-yā-rê-aḥוְלַיָּרֵ֙חַ֙and to the moonNoun
4208 [e]wə-lam-maz-zā-lō-wṯ,וְלַמַּזָּל֔וֹתand to the planetsNoun
3605 [e]ū-lə-ḵōlוּלְכֹ֖לand to allNoun
6635 [e]ṣə-ḇāצְבָ֥אthe hostNoun
8064 [e]haš-šā-mā-yim.הַשָּׁמָֽיִם׃of heavenNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 23:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהִשְׁבִּ֣ית אֶת־הַכְּמָרִ֗ים אֲשֶׁ֤ר נָֽתְנוּ֙ מַלְכֵ֣י יְהוּדָ֔ה וַיְקַטֵּ֤ר בַּבָּמֹות֙ בְּעָרֵ֣י יְהוּדָ֔ה וּמְסִבֵּ֖י יְרוּשָׁלִָ֑ם וְאֶת־הַֽמְקַטְּרִ֣ים לַבַּ֗עַל לַשֶּׁ֤מֶשׁ וְלַיָּרֵ֙חַ֙ וְלַמַּזָּלֹ֔ות וּלְכֹ֖ל צְבָ֥א הַשָּׁמָֽיִם׃

מלכים ב 23:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והשבית את־הכמרים אשר נתנו מלכי יהודה ויקטר בבמות בערי יהודה ומסבי ירושלם ואת־המקטרים לבעל לשמש ולירח ולמזלות ולכל צבא השמים׃

Links
2 Kings 23:52 Kings 23:5 Text Analysis2 Kings 23:5 Interlinear2 Kings 23:5 Multilingual2 Kings 23:5 TSK2 Kings 23:5 Cross References2 Kings 23:5 Bible Hub2 Kings 23:5 Biblia Paralela2 Kings 23:5 Chinese Bible2 Kings 23:5 French Bible2 Kings 23:5 German Bible

Bible Hub
2 Kings 23:4
Top of Page
Top of Page