2 Kings 23:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6680 [e]way-ṣawוַיְצַ֣וAnd commandedVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֡לֶךְthe kingNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
2518 [e]ḥil-qî-yā-hūחִלְקִיָּהוּ֩HilkiahNoun
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵ֨ןthe priestNoun
1419 [e]hag-gā-ḏō-wlהַגָּד֜וֹלhighAdj
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3548 [e]kō-hă-nêכֹּהֲנֵ֣יthe priestsNoun
4932 [e]ham-miš-nehהַמִּשְׁנֶה֮of the second orderNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
8104 [e]šō-mə-rêשֹׁמְרֵ֣יthe keepersVerb
5592 [e]has-sap̄הַסַּף֒of the doorNoun
3318 [e]lə-hō-w-ṣîלְהוֹצִיא֙to bringVerb
1964 [e]mê-hê-ḵalמֵהֵיכַ֣לout of the templeNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORDNoun
853 [e]’êṯאֵ֣ת - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3627 [e]hak-kê-lîm,הַכֵּלִ֗יםthe vesselsNoun
6213 [e]hā-‘ă-śū-yimהָֽעֲשׂוּיִם֙that were madeVerb
1168 [e]lab-ba-‘alלַבַּ֣עַלfor BaalNoun
842 [e]wə-lā-’ă-šê-rāh,וְלָֽאֲשֵׁרָ֔הand for the groveNoun
3605 [e]ū-lə-ḵōlוּלְכֹ֖לfor allNoun
6635 [e]ṣə-ḇāצְבָ֣אthe hostNoun
8064 [e]haš-šā-mā-yim;הַשָּׁמָ֑יִםof heavenNoun
8313 [e]way-yiś-rə-p̄êmוַֽיִּשְׂרְפֵ֞םand he burned themVerb
2351 [e]mi-ḥūṣמִח֤וּץoutsideNoun
3389 [e]lî-rū-šā-limלִירוּשָׁלִַ֙ם֙JerusalemNoun
7709 [e]bə-šaḏ-mō-wṯבְּשַׁדְמ֣וֹתin the fieldsNoun
6939 [e]qiḏ-rō-wn,קִדְר֔וֹןof KidronNoun
5375 [e]wə-nā-śāוְנָשָׂ֥אand carriedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6083 [e]‘ă-p̄ā-rāmעֲפָרָ֖םthe ashesNoun
  bêṯ-בֵּֽית־inPrep
1008 [e]’êl.אֵֽל׃of them to BethelNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 23:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְצַ֣ו הַמֶּ֡לֶךְ אֶת־חִלְקִיָּהוּ֩ הַכֹּהֵ֨ן הַגָּדֹ֜ול וְאֶת־כֹּהֲנֵ֣י הַמִּשְׁנֶה֮ וְאֶת־שֹׁמְרֵ֣י הַסַּף֒ לְהֹוצִיא֙ מֵהֵיכַ֣ל יְהוָ֔ה אֵ֣ת כָּל־הַכֵּלִ֗ים הָֽעֲשׂוּיִם֙ לַבַּ֣עַל וְלָֽאֲשֵׁרָ֔ה וּלְכֹ֖ל צְבָ֣א הַשָּׁמָ֑יִם וַֽיִּשְׂרְפֵ֞ם מִח֤וּץ לִירוּשָׁלִַ֙ם֙ בְּשַׁדְמֹ֣ות קִדְרֹ֔ון וְנָשָׂ֥א אֶת־עֲפָרָ֖ם בֵּֽית־אֵֽל׃

מלכים ב 23:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויצו המלך את־חלקיהו הכהן הגדול ואת־כהני המשנה ואת־שמרי הסף להוציא מהיכל יהוה את כל־הכלים העשוים לבעל ולאשרה ולכל צבא השמים וישרפם מחוץ לירושלם בשדמות קדרון ונשא את־עפרם בית־אל׃

Links
2 Kings 23:42 Kings 23:4 Text Analysis2 Kings 23:4 Interlinear2 Kings 23:4 Multilingual2 Kings 23:4 TSK2 Kings 23:4 Cross References2 Kings 23:4 Bible Hub2 Kings 23:4 Biblia Paralela2 Kings 23:4 Chinese Bible2 Kings 23:4 French Bible2 Kings 23:4 German Bible

Bible Hub
2 Kings 23:3
Top of Page
Top of Page