2 Kings 23:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1571 [e]wə-ḡamוְגַ֣םMoreover alsoAdv
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
178 [e]hā-’ō-ḇō-wṯהָאֹב֣וֹת[workers with] the familiar spiritsNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3049 [e]hay-yid-də-‘ō-nîmהַ֠יִּדְּעֹנִיםthe wizardsNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
8655 [e]hat-tə-rā-p̄îmהַתְּרָפִ֨יםthe imagesNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1544 [e]hag-gil-lu-lîmהַגִּלֻּלִ֜יםthe idolsNoun
853 [e]wə-’êṯוְאֵ֣תandAcc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
8251 [e]haš-šiq-qu-ṣîm,הַשִּׁקֻּצִ֗יםthe abominationsNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רthatPrt
7200 [e]nir-’ūנִרְאוּ֙were spiedVerb
776 [e]bə-’e-reṣבְּאֶ֤רֶץin the landNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָה֙of JudahNoun
3389 [e]ū-ḇî-rū-šā-lim,וּבִיר֣וּשָׁלִַ֔םand in JerusalemNoun
1197 [e]bi-‘êrבִּעֵ֖רput awayVerb
2977 [e]yō-šî-yā-hū;יֹֽאשִׁיָּ֑הוּdid JosiahNoun
4616 [e]lə-ma-‘anלְ֠מַעַןto the end thatSubst
6965 [e]hā-qîmהָקִ֞יםhe might performVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֤יthe wordsNoun
8451 [e]hat-tō-w-rāhהַתּוֹרָה֙of the lawNoun
3789 [e]hak-kə-ṯu-ḇîmהַכְּתֻבִ֣יםthat were writtenVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
5612 [e]has-sê-p̄er,הַסֵּ֔פֶרthe bookNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
4672 [e]mā-ṣāמָצָ֛אfoundVerb
2518 [e]ḥil-qî-yā-hūחִלְקִיָּ֥הוּthat HilkiahNoun
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵ֖ןthe priestNoun
1004 [e]bêṯבֵּ֥יתin the houseNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃of the LORDNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 23:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְגַ֣ם אֶת־הָאֹבֹ֣ות וְאֶת־הַ֠יִּדְּעֹנִים וְאֶת־הַתְּרָפִ֨ים וְאֶת־הַגִּלֻּלִ֜ים וְאֵ֣ת כָּל־הַשִּׁקֻּצִ֗ים אֲשֶׁ֤ר נִרְאוּ֙ בְּאֶ֤רֶץ יְהוּדָה֙ וּבִיר֣וּשָׁלִַ֔ם בִּעֵ֖ר יֹֽאשִׁיָּ֑הוּ לְ֠מַעַן הָקִ֞ים אֶת־דִּבְרֵ֤י הַתֹּורָה֙ הַכְּתֻבִ֣ים עַל־הַסֵּ֔פֶר אֲשֶׁ֥ר מָצָ֛א חִלְקִיָּ֥הוּ הַכֹּהֵ֖ן בֵּ֥ית יְהוָֽה׃

מלכים ב 23:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וגם את־האבות ואת־הידענים ואת־התרפים ואת־הגללים ואת כל־השקצים אשר נראו בארץ יהודה ובירושלם בער יאשיהו למען הקים את־דברי התורה הכתבים על־הספר אשר מצא חלקיהו הכהן בית יהוה׃

Links
2 Kings 23:242 Kings 23:24 Text Analysis2 Kings 23:24 Interlinear2 Kings 23:24 Multilingual2 Kings 23:24 TSK2 Kings 23:24 Cross References2 Kings 23:24 Bible Hub2 Kings 23:24 Biblia Paralela2 Kings 23:24 Chinese Bible2 Kings 23:24 French Bible2 Kings 23:24 German Bible

Bible Hub
2 Kings 23:23
Top of Page
Top of Page