2 Kings 22:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]lə-ḵūלְכוּ֩GoVerb
1875 [e]ḏir-šūדִרְשׁ֨וּyou inquireVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֜הof the LORDNoun
1157 [e]ba-‘ă-ḏîבַּעֲדִ֣יfor mePrep
1157 [e]ū-ḇə-‘aḏ-וּבְעַד־and forPrep
5971 [e]hā-‘ām,הָעָ֗םthe peopleNoun
1157 [e]ū-ḇə-‘aḏוּבְעַד֙and forPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הJudahNoun
5921 [e]‘al-עַל־concerningPrep
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֛יthe wordsNoun
5612 [e]has-sê-p̄erהַסֵּ֥פֶרbookNoun
4672 [e]han-nim-ṣāהַנִּמְצָ֖אthat is foundVerb
2088 [e]haz-zeh;הַזֶּ֑הof thisPro
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
1419 [e]ḡə-ḏō-w-lāhגְדוֹלָ֞הgreatAdj
2534 [e]ḥă-maṯחֲמַ֣ת[is] the wrathNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הof the LORDNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
1931 [e]הִיא֙thatPro
3341 [e]niṣ-ṣə-ṯāhנִצְּתָ֣הis kindledVerb
  ḇā-nū,בָ֔נוּinPrep
5921 [e]‘alעַל֩uponPrep
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
8085 [e]šā-mə-‘ūשָׁמְע֜וּdo listenedVerb
1 [e]’ă-ḇō-ṯê-nū,אֲבֹתֵ֗ינוּour fathersNoun
5921 [e]‘al-עַל־toPrep
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵי֙the wordsNoun
5612 [e]has-sê-p̄erהַסֵּ֣פֶרbookNoun
2088 [e]haz-zeh,הַזֶּ֔הof thisPro
6213 [e]la-‘ă-śō-wṯלַעֲשׂ֖וֹתto doVerb
3605 [e]kə-ḵāl-כְּכָל־according to allNoun
3789 [e]hak-kā-ṯūḇהַכָּת֥וּבthat which is writtenVerb
5921 [e]‘ā-lê-nū.עָלֵֽינוּ׃concerningPrep
Hebrew Texts
מלכים ב 22:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לְכוּ֩ דִרְשׁ֨וּ אֶת־יְהוָ֜ה בַּעֲדִ֣י וּבְעַד־הָעָ֗ם וּבְעַד֙ כָּל־יְהוּדָ֔ה עַל־דִּבְרֵ֛י הַסֵּ֥פֶר הַנִּמְצָ֖א הַזֶּ֑ה כִּֽי־גְדֹולָ֞ה חֲמַ֣ת יְהוָ֗ה אֲשֶׁר־הִיא֙ נִצְּתָ֣ה בָ֔נוּ עַל֩ אֲשֶׁ֨ר לֹֽא־שָׁמְע֜וּ אֲבֹתֵ֗ינוּ עַל־דִּבְרֵי֙ הַסֵּ֣פֶר הַזֶּ֔ה לַעֲשֹׂ֖ות כְּכָל־הַכָּת֥וּב עָלֵֽינוּ׃

מלכים ב 22:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לכו דרשו את־יהוה בעדי ובעד־העם ובעד כל־יהודה על־דברי הספר הנמצא הזה כי־גדולה חמת יהוה אשר־היא נצתה בנו על אשר לא־שמעו אבתינו על־דברי הספר הזה לעשות ככל־הכתוב עלינו׃

Links
2 Kings 22:132 Kings 22:13 Text Analysis2 Kings 22:13 Interlinear2 Kings 22:13 Multilingual2 Kings 22:13 TSK2 Kings 22:13 Cross References2 Kings 22:13 Bible Hub2 Kings 22:13 Biblia Paralela2 Kings 22:13 Chinese Bible2 Kings 22:13 French Bible2 Kings 22:13 German Bible

Bible Hub
2 Kings 22:12
Top of Page
Top of Page