2 Kings 20:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרAnd saidVerb
3470 [e]yə-ša‘-yā-hū,יְשַֽׁעְיָ֔הוּIsaiahNoun
3947 [e]qə-ḥūקְח֖וּTakeVerb
1690 [e]də-ḇe-leṯדְּבֶ֣לֶתa lumpNoun
8384 [e]tə-’ê-nîm;תְּאֵנִ֑יםof figsNoun
3947 [e]way-yiq-ḥūוַיִּקְח֛וּAnd they tookVerb
7760 [e]way-yā-śî-mūוַיָּשִׂ֥ימוּand laid [it]Verb
5921 [e]‘al-עַֽל־onPrep
7822 [e]haš-šə-ḥînהַשְּׁחִ֖יןthe boilNoun
2421 [e]way-ye-ḥî.וַיֶּֽחִי׃and he recoveredVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 20:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר יְשַֽׁעְיָ֔הוּ קְח֖וּ דְּבֶ֣לֶת תְּאֵנִ֑ים וַיִּקְח֛וּ וַיָּשִׂ֥ימוּ עַֽל־הַשְּׁחִ֖ין וַיֶּֽחִי׃

מלכים ב 20:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר ישעיהו קחו דבלת תאנים ויקחו וישימו על־השחין ויחי׃

Links
2 Kings 20:72 Kings 20:7 Text Analysis2 Kings 20:7 Interlinear2 Kings 20:7 Multilingual2 Kings 20:7 TSK2 Kings 20:7 Cross References2 Kings 20:7 Bible Hub2 Kings 20:7 Biblia Paralela2 Kings 20:7 Chinese Bible2 Kings 20:7 French Bible2 Kings 20:7 German Bible

Bible Hub
2 Kings 20:6
Top of Page
Top of Page