2 Kings 20:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3499 [e]wə-ye-ṯerוְיֶ֨תֶרAnd the restNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֤יof the actsNoun
2396 [e]ḥiz-qî-yā-hūחִזְקִיָּ֙הוּ֙of HezekiahNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
1369 [e]gə-ḇū-rā-ṯōw,גְּב֣וּרָת֔וֹhis mightNoun
834 [e]wa-’ă-šerוַאֲשֶׁ֣רand howPrt
6213 [e]‘ā-śāh,עָשָׂ֗הhe madeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1295 [e]hab-bə-rê-ḵāhהַבְּרֵכָה֙a poolNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
8585 [e]hat-tə-‘ā-lāh,הַתְּעָלָ֔הa conduitNoun
935 [e]way-yā-ḇêוַיָּבֵ֥אand broughtVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4325 [e]ham-ma-yimהַמַּ֖יִםwaterNoun
5892 [e]hā-‘î-rāh;הָעִ֑ירָהinto the cityNoun
3808 [e]hă-lō-הֲלֹא־notAdv
1992 [e]hêmהֵ֣םthey [are]Pro
3789 [e]kə-ṯū-ḇîm,כְּתוּבִ֗יםwrittenVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
5612 [e]sê-p̄erסֵ֛פֶרthe bookNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֥יof the ChroniclesNoun
3117 [e]hay-yā-mîmהַיָּמִ֖ים.. .. ..Noun
4428 [e]lə-mal-ḵêלְמַלְכֵ֥יof the KingsNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh.יְהוּדָֽה׃of JudahNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 20:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶ֨תֶר דִּבְרֵ֤י חִזְקִיָּ֙הוּ֙ וְכָל־גְּב֣וּרָתֹ֔ו וַאֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֗ה אֶת־הַבְּרֵכָה֙ וְאֶת־הַתְּעָלָ֔ה וַיָּבֵ֥א אֶת־הַמַּ֖יִם הָעִ֑ירָה הֲלֹא־הֵ֣ם כְּתוּבִ֗ים עַל־סֵ֛פֶר דִּבְרֵ֥י הַיָּמִ֖ים לְמַלְכֵ֥י יְהוּדָֽה׃

מלכים ב 20:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר דברי חזקיהו וכל־גבורתו ואשר עשה את־הברכה ואת־התעלה ויבא את־המים העירה הלא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי יהודה׃

Links
2 Kings 20:202 Kings 20:20 Text Analysis2 Kings 20:20 Interlinear2 Kings 20:20 Multilingual2 Kings 20:20 TSK2 Kings 20:20 Cross References2 Kings 20:20 Bible Hub2 Kings 20:20 Biblia Paralela2 Kings 20:20 Chinese Bible2 Kings 20:20 French Bible2 Kings 20:20 German Bible

Bible Hub
2 Kings 20:19
Top of Page
Top of Page