2 Kings 19:31
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֤יforConj
3389 [e]mî-rū-šā-limמִירוּשָׁלִַ֙ם֙out of JerusalemNoun
3318 [e]tê-ṣêתֵּצֵ֣אshall go forthVerb
7611 [e]šə-’ê-rîṯ,שְׁאֵרִ֔יתa remnantNoun
6413 [e]ū-p̄ə-lê-ṭāhוּפְלֵיטָ֖הand they who escapeNoun
2022 [e]mê-harמֵהַ֣רout of mountNoun
6726 [e]ṣî-yō-wn;צִיּ֑וֹןZionNoun
7068 [e]qin-’aṯקִנְאַ֛תthe zealNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֥הof the LORDNoun
6635 [e](ṣə-ḇā-’ō-wṯ(צְבָ֖אֹות - Noun
  q)ק) -  
6213 [e]ta-‘ă-śeh-תַּֽעֲשֶׂה־shall doVerb
2063 [e]zōṯ.זֹּֽאת׃thisPro
  sס -  
Hebrew Texts
מלכים ב 19:31 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֤י מִירוּשָׁלִַ֙ם֙ תֵּצֵ֣א שְׁאֵרִ֔ית וּפְלֵיטָ֖ה מֵהַ֣ר צִיֹּ֑ון קִנְאַ֛ת יְהוָ֥ה (צְבָ֖אֹות ק) תַּֽעֲשֶׂה־זֹּֽאת׃ ס

מלכים ב 19:31 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי מירושלם תצא שארית ופליטה מהר ציון קנאת יהוה (צבאות ק) תעשה־זאת׃ ס

Links
2 Kings 19:312 Kings 19:31 Text Analysis2 Kings 19:31 Interlinear2 Kings 19:31 Multilingual2 Kings 19:31 TSK2 Kings 19:31 Cross References2 Kings 19:31 Bible Hub2 Kings 19:31 Biblia Paralela2 Kings 19:31 Chinese Bible2 Kings 19:31 French Bible2 Kings 19:31 German Bible

Bible Hub
2 Kings 19:30
Top of Page
Top of Page