2 Kings 19:30
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3254 [e]wə-yā-sə-p̄āhוְיָ֨סְפָ֜הand shall yet againVerb
6413 [e]pə-lê-ṭaṯפְּלֵיטַ֧תis escapedNoun
1004 [e]bêṯ-בֵּית־of the houseNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֛הof JudahNoun
7604 [e]han-niš-’ā-rāhהַנִּשְׁאָרָ֖הthe remnantVerb
8328 [e]šō-rešשֹׁ֣רֶשׁtake rootNoun
4295 [e]lə-māṭ-ṭāh;לְמָ֑טָּהdownwardAdv
6213 [e]wə-‘ā-śāhוְעָשָׂ֥הand bearVerb
6529 [e]p̄ə-rîפְרִ֖יfruitNoun
4605 [e]lə-mā-‘ə-lāh.לְמָֽעְלָה׃upwardSubst
Hebrew Texts
מלכים ב 19:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיָ֨סְפָ֜ה פְּלֵיטַ֧ת בֵּית־יְהוּדָ֛ה הַנִּשְׁאָרָ֖ה שֹׁ֣רֶשׁ לְמָ֑טָּה וְעָשָׂ֥ה פְרִ֖י לְמָֽעְלָה׃

מלכים ב 19:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויספה פליטת בית־יהודה הנשארה שרש למטה ועשה פרי למעלה׃

Links
2 Kings 19:302 Kings 19:30 Text Analysis2 Kings 19:30 Interlinear2 Kings 19:30 Multilingual2 Kings 19:30 TSK2 Kings 19:30 Cross References2 Kings 19:30 Bible Hub2 Kings 19:30 Biblia Paralela2 Kings 19:30 Chinese Bible2 Kings 19:30 French Bible2 Kings 19:30 German Bible

Bible Hub
2 Kings 19:29
Top of Page
Top of Page