2 Kings 18:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7971 [e]way-yiš-laḥוַיִּשְׁלַ֣חAnd sentVerb
2396 [e]ḥiz-qî-yāhחִזְקִיָּ֣הHezekiahNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֣הof JudahNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־the kingNoun
804 [e]’aš-šūrאַשּׁוּר֩ ׀of AssyriaNoun
3923 [e]lā-ḵî-šāhלָכִ֨ישָׁה ׀at LachishNoun
559 [e]lê-mōrלֵאמֹ֤ר ׀sayingVerb
2398 [e]ḥā-ṭā-ṯîחָטָ֙אתִי֙I have offendedVerb
7725 [e]šūḇשׁ֣וּבreturnVerb
5921 [e]mê-‘ā-lay,מֵֽעָלַ֔יfromPrep
853 [e]’êṯאֵ֛ת - Acc
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־that whichPrt
5414 [e]tit-tênתִּתֵּ֥ןyou putVerb
5921 [e]‘ā-layעָלַ֖יon mePrep
5375 [e]’eś-śā;אֶשָּׂ֑אwill I bearVerb
7760 [e]way-yā-śemוַיָּ֨שֶׂםAnd appointedVerb
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־the kingNoun
804 [e]’aš-šūrאַשּׁ֜וּרof AssyriaNoun
5921 [e]‘al-עַל־toPrep
2396 [e]ḥiz-qî-yāhחִזְקִיָּ֣הHezekiahNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֗הof JudahNoun
7969 [e]šə-lōšשְׁלֹ֤שׁthreeNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯמֵאוֹת֙hundredNoun
3603 [e]kik-kar-כִּכַּר־talentsNoun
3701 [e]ke-sep̄,כֶּ֔סֶףof silverNoun
7970 [e]ū-šə-lō-šîmוּשְׁלֹשִׁ֖יםand thirtyNoun
3603 [e]kik-karכִּכַּ֥רtalentsNoun
2091 [e]zā-hāḇ.זָהָֽב׃of goldNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 18:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלַ֣ח חִזְקִיָּ֣ה מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֣ה אֶל־מֶֽלֶךְ־אַשּׁוּר֩ ׀ לָכִ֨ישָׁה ׀ לֵאמֹ֤ר ׀ חָטָ֙אתִי֙ שׁ֣וּב מֵֽעָלַ֔י אֵ֛ת אֲשֶׁר־תִּתֵּ֥ן עָלַ֖י אֶשָּׂ֑א וַיָּ֨שֶׂם מֶֽלֶךְ־אַשּׁ֜וּר עַל־חִזְקִיָּ֣ה מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֗ה שְׁלֹ֤שׁ מֵאֹות֙ כִּכַּר־כֶּ֔סֶף וּשְׁלֹשִׁ֖ים כִּכַּ֥ר זָהָֽב׃

מלכים ב 18:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלח חזקיה מלך־יהודה אל־מלך־אשור ׀ לכישה ׀ לאמר ׀ חטאתי שוב מעלי את אשר־תתן עלי אשא וישם מלך־אשור על־חזקיה מלך־יהודה שלש מאות ככר־כסף ושלשים ככר זהב׃

Links
2 Kings 18:142 Kings 18:14 Text Analysis2 Kings 18:14 Interlinear2 Kings 18:14 Multilingual2 Kings 18:14 TSK2 Kings 18:14 Cross References2 Kings 18:14 Bible Hub2 Kings 18:14 Biblia Paralela2 Kings 18:14 Chinese Bible2 Kings 18:14 French Bible2 Kings 18:14 German Bible

Bible Hub
2 Kings 18:13
Top of Page
Top of Page