2 Kings 18:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
702 [e]ū-ḇə-’ar-ba‘וּבְאַרְבַּע֩Now in the fourNoun
6240 [e]‘eś-rêhעֶשְׂרֵ֨הand tenthNoun
8141 [e]šā-nāhשָׁנָ֜הyearNoun
4428 [e]lam-me-leḵלַמֶּ֣לֶךְof KingNoun
2396 [e]ḥiz-qî-yāh,חִזְקִיָּ֗הHezekiahNoun
5927 [e]‘ā-lāhעָלָ֞הcome upVerb
5576 [e]san-ḥê-rîḇסַנְחֵרִ֤יבdid SennacheribNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
804 [e]’aš-šūrאַשּׁוּר֙of AssyriaNoun
5921 [e]‘alעַ֣לagainstPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5892 [e]‘ā-rêעָרֵ֧יcitiesNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֛הof JudahNoun
1219 [e]hab-bə-ṣu-rō-wṯהַבְּצֻר֖וֹתthe fencedVerb
8610 [e]way-yiṯ-pə-śêm.וַֽיִּתְפְּשֵֽׂם׃and tookVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 18:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְאַרְבַּע֩ עֶשְׂרֵ֨ה שָׁנָ֜ה לַמֶּ֣לֶךְ חִזְקִיָּ֗ה עָלָ֞ה סַנְחֵרִ֤יב מֶֽלֶךְ־אַשּׁוּר֙ עַ֣ל כָּל־עָרֵ֧י יְהוּדָ֛ה הַבְּצֻרֹ֖ות וַֽיִּתְפְּשֵֽׂם׃

מלכים ב 18:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובארבע עשרה שנה למלך חזקיה עלה סנחריב מלך־אשור על כל־ערי יהודה הבצרות ויתפשם׃

Links
2 Kings 18:132 Kings 18:13 Text Analysis2 Kings 18:13 Interlinear2 Kings 18:13 Multilingual2 Kings 18:13 TSK2 Kings 18:13 Cross References2 Kings 18:13 Bible Hub2 Kings 18:13 Biblia Paralela2 Kings 18:13 Chinese Bible2 Kings 18:13 French Bible2 Kings 18:13 German Bible

Bible Hub
2 Kings 18:12
Top of Page
Top of Page