2 Kings 14:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3499 [e]wə-ye-ṯerוְיֶתֶר֩Now the restNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֨יof the actsNoun
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘āmיָרָבְעָ֜םof JeroboamNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־that allNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤ר - Prt
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂה֙he didVerb
1369 [e]ū-ḡə-ḇū-rā-ṯōwוּגְבוּרָת֣וֹand his mightNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־howPrt
3898 [e]nil-ḥām,נִלְחָ֔םhe warredVerb
834 [e]wa-’ă-šerוַאֲשֶׁ֨רand howPrt
7725 [e]hê-šîḇהֵשִׁ֜יבhe recoveredVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1834 [e]dam-me-śeqדַּמֶּ֧שֶׂקDamascusNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
2574 [e]ḥă-māṯחֲמָ֛תHamathNoun
3063 [e]lî-hū-ḏāhלִיהוּדָ֖ה[which belonged] to JudahNoun
3478 [e]bə-yiś-rā-’êl;בְּיִשְׂרָאֵ֑לfor IsraelNoun
3808 [e]hă-lō-הֲלֹא־notAdv
1992 [e]hêmהֵ֣םare theyPro
3789 [e]kə-ṯū-ḇîm,כְּתוּבִ֗יםwrittenVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
5612 [e]sê-p̄erסֵ֛פֶרthe bookNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֥יof the ChroniclesNoun
3117 [e]hay-yā-mîmהַיָּמִ֖ים.. .. ..Noun
4428 [e]lə-mal-ḵêלְמַלְכֵ֥יof the KingsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 14:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶתֶר֩ דִּבְרֵ֨י יָרָבְעָ֜ם וְכָל־אֲשֶׁ֤ר עָשָׂה֙ וּגְבוּרָתֹ֣ו אֲשֶׁר־נִלְחָ֔ם וַאֲשֶׁ֨ר הֵשִׁ֜יב אֶת־דַּמֶּ֧שֶׂק וְאֶת־חֲמָ֛ת לִיהוּדָ֖ה בְּיִשְׂרָאֵ֑ל הֲלֹא־הֵ֣ם כְּתוּבִ֗ים עַל־סֵ֛פֶר דִּבְרֵ֥י הַיָּמִ֖ים לְמַלְכֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

מלכים ב 14:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר דברי ירבעם וכל־אשר עשה וגבורתו אשר־נלחם ואשר השיב את־דמשק ואת־חמת ליהודה בישראל הלא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי ישראל׃

Links
2 Kings 14:282 Kings 14:28 Text Analysis2 Kings 14:28 Interlinear2 Kings 14:28 Multilingual2 Kings 14:28 TSK2 Kings 14:28 Cross References2 Kings 14:28 Bible Hub2 Kings 14:28 Biblia Paralela2 Kings 14:28 Chinese Bible2 Kings 14:28 French Bible2 Kings 14:28 German Bible

Bible Hub
2 Kings 14:27
Top of Page
Top of Page