2 Kings 14:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7901 [e]way-yiš-kaḇוַיִּשְׁכַּ֤בAnd sleptVerb
3060 [e]yə-hō-w-’āšיְהוֹאָשׁ֙JehoashNoun
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
1 [e]’ă-ḇō-ṯāw,אֲבֹתָ֔יוhis fathersNoun
6912 [e]way-yiq-qā-ḇêrוַיִּקָּבֵר֙and was buriedVerb
8111 [e]bə-šō-mə-rō-wn,בְּשֹׁ֣מְר֔וֹןin SamariaNoun
5973 [e]‘imעִ֖םwithPrep
4428 [e]mal-ḵêמַלְכֵ֣יthe kingsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לof IsraelNoun
4427 [e]way-yim-lōḵוַיִּמְלֹ֛ךְand reignedVerb
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘āmיָרָבְעָ֥םJeroboamNoun
1121 [e]bə-nōwבְּנ֖וֹhis sonNoun
8478 [e]taḥ-tāw.תַּחְתָּֽיו׃in his placeNoun
  פ -  
Hebrew Texts
מלכים ב 14:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁכַּ֤ב יְהֹואָשׁ֙ עִם־אֲבֹתָ֔יו וַיִּקָּבֵר֙ בְּשֹׁ֣מְרֹ֔ון עִ֖ם מַלְכֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וַיִּמְלֹ֛ךְ יָרָבְעָ֥ם בְּנֹ֖ו תַּחְתָּֽיו׃ פ

מלכים ב 14:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישכב יהואש עם־אבתיו ויקבר בשמרון עם מלכי ישראל וימלך ירבעם בנו תחתיו׃ פ

Links
2 Kings 14:162 Kings 14:16 Text Analysis2 Kings 14:16 Interlinear2 Kings 14:16 Multilingual2 Kings 14:16 TSK2 Kings 14:16 Cross References2 Kings 14:16 Bible Hub2 Kings 14:16 Biblia Paralela2 Kings 14:16 Chinese Bible2 Kings 14:16 French Bible2 Kings 14:16 German Bible

Bible Hub
2 Kings 14:15
Top of Page
Top of Page