2 Kings 14:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
853 [e]wə-’êṯוְאֵת֩andAcc
558 [e]’ă-maṣ-yā-hūאֲמַצְיָ֨הוּAmaziahNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֜הof JudahNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
3060 [e]yə-hō-w-’āšיְהוֹאָ֣שׁJehoashNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
274 [e]’ă-ḥaz-yā-hū,אֲחַזְיָ֗הוּof AhaziahNoun
8610 [e]tā-p̄aśתָּפַ֛שׂtookVerb
3060 [e]yə-hō-w-’āšיְהוֹאָ֥שׁof JehoashNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
  bə-ḇêṯבְּבֵ֣יתinPrep
1053 [e]šā-meš;שָׁ֑מֶשׁat Beth-shemeshNoun
  [way-yā-ḇō-’ū[וַיָּבֹאוּ -  
  ḵ]כ] -  
935 [e](way-yā-ḇō(וַיָּבֹא֙cameVerb
  q)ק) -  
3389 [e]yə-rū-šā-lim,יְר֣וּשָׁלִַ֔םto JerusalemNoun
6555 [e]way-yip̄-rōṣוַיִּפְרֹץ֩and broke downVerb
2346 [e]bə-ḥō-w-maṯבְּחוֹמַ֨תthe wallNoun
3389 [e]yə-rū-šā-limיְרוּשָׁלִַ֜םof JerusalemNoun
8179 [e]bə-ša-‘arבְּשַׁ֤עַרfrom the GateNoun
669 [e]’ep̄-ra-yimאֶפְרַ֙יִם֙of EphraimNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
8179 [e]ša-‘arשַׁ֣עַרgateNoun
6438 [e]hap-pin-nāh,הַפִּנָּ֔הto the cornerNoun
702 [e]’ar-ba‘אַרְבַּ֥עfourNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯמֵא֖וֹתhundredNoun
520 [e]’am-māh.אַמָּֽה׃cubitsNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 14:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֵת֩ אֲמַצְיָ֨הוּ מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֜ה בֶּן־יְהֹואָ֣שׁ בֶּן־אֲחַזְיָ֗הוּ תָּפַ֛שׂ יְהֹואָ֥שׁ מֶֽלֶךְ־יִשְׂרָאֵ֖ל בְּבֵ֣ית שָׁ֑מֶשׁ [וַיָּבֹאוּ כ] (וַיָּבֹא֙ ק) יְר֣וּשָׁלִַ֔ם וַיִּפְרֹץ֩ בְּחֹומַ֨ת יְרוּשָׁלִַ֜ם בְּשַׁ֤עַר אֶפְרַ֙יִם֙ עַד־שַׁ֣עַר הַפִּנָּ֔ה אַרְבַּ֥ע מֵאֹ֖ות אַמָּֽה׃

מלכים ב 14:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת אמציהו מלך־יהודה בן־יהואש בן־אחזיהו תפש יהואש מלך־ישראל בבית שמש [ויבאו כ] (ויבא ק) ירושלם ויפרץ בחומת ירושלם בשער אפרים עד־שער הפנה ארבע מאות אמה׃

Links
2 Kings 14:132 Kings 14:13 Text Analysis2 Kings 14:13 Interlinear2 Kings 14:13 Multilingual2 Kings 14:13 TSK2 Kings 14:13 Cross References2 Kings 14:13 Bible Hub2 Kings 14:13 Biblia Paralela2 Kings 14:13 Chinese Bible2 Kings 14:13 French Bible2 Kings 14:13 German Bible

Bible Hub
2 Kings 14:12
Top of Page
Top of Page