2 Kings 13:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7901 [e]way-yiš-kaḇוַיִּשְׁכַּ֤בAnd sleptVerb
3059 [e]yə-hō-w-’ā-ḥāzיְהֽוֹאָחָז֙JehoahazNoun
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
1 [e]’ă-ḇō-ṯāw,אֲבֹתָ֔יוhis fathersNoun
6912 [e]way-yiq-bə-ru-hūוַֽיִּקְבְּרֻ֖הוּand they buried himVerb
8111 [e]bə-šō-mə-rō-wn;בְּשֹׁמְר֑וֹןin SamariaNoun
4427 [e]way-yim-lōḵוַיִּמְלֹ֛ךְand reignedVerb
3101 [e]yō-w-’āšיוֹאָ֥שׁJoashNoun
1121 [e]bə-nōwבְּנ֖וֹhis sonNoun
8478 [e]taḥ-tāw.תַּחְתָּֽיו׃in his placeNoun
  פ -  
Hebrew Texts
מלכים ב 13:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁכַּ֤ב יְהֹֽואָחָז֙ עִם־אֲבֹתָ֔יו וַֽיִּקְבְּרֻ֖הוּ בְּשֹׁמְרֹ֑ון וַיִּמְלֹ֛ךְ יֹואָ֥שׁ בְּנֹ֖ו תַּחְתָּֽיו׃ פ

מלכים ב 13:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישכב יהואחז עם־אבתיו ויקברהו בשמרון וימלך יואש בנו תחתיו׃ פ

Links
2 Kings 13:92 Kings 13:9 Text Analysis2 Kings 13:9 Interlinear2 Kings 13:9 Multilingual2 Kings 13:9 TSK2 Kings 13:9 Cross References2 Kings 13:9 Bible Hub2 Kings 13:9 Biblia Paralela2 Kings 13:9 Chinese Bible2 Kings 13:9 French Bible2 Kings 13:9 German Bible

Bible Hub
2 Kings 13:8
Top of Page
Top of Page