2 Kings 13:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8141 [e]biš-naṯבִּשְׁנַ֨תyearNoun
7970 [e]šə-lō-šîmשְׁלֹשִׁ֤יםIn the thirtyNoun
7651 [e]wā-še-ḇa‘וָשֶׁ֙בַע֙and seventhNoun
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֔הyearsNoun
3101 [e]lə-yō-w-’āšלְיוֹאָ֖שׁof JoashNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְkingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh;יְהוּדָ֑הof JudahNoun
4427 [e]mā-laḵמָ֠לַךְto reignVerb
3060 [e]yə-hō-w-’āšיְהוֹאָ֨שׁbegan JehoashNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
3059 [e]yə-hō-w-’ā-ḥāzיְהוֹאָחָ֤זof JehoahazNoun
5921 [e]‘al-עַל־overPrep
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙IsraelNoun
8111 [e]bə-šō-mə-rō-wn,בְּשֹׁ֣מְר֔וֹןin SamariaNoun
8337 [e]šêšשֵׁ֥שׁsixNoun
6240 [e]‘eś-rêhעֶשְׂרֵ֖הand tenNoun
8141 [e]šā-nāh.שָׁנָֽה׃yearsNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 13:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בִּשְׁנַ֨ת שְׁלֹשִׁ֤ים וָשֶׁ֙בַע֙ שָׁנָ֔ה לְיֹואָ֖שׁ מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֑ה מָ֠לַךְ יְהֹואָ֨שׁ בֶּן־יְהֹואָחָ֤ז עַל־יִשְׂרָאֵל֙ בְּשֹׁ֣מְרֹ֔ון שֵׁ֥שׁ עֶשְׂרֵ֖ה שָׁנָֽה׃

מלכים ב 13:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בשנת שלשים ושבע שנה ליואש מלך יהודה מלך יהואש בן־יהואחז על־ישראל בשמרון שש עשרה שנה׃

Links
2 Kings 13:102 Kings 13:10 Text Analysis2 Kings 13:10 Interlinear2 Kings 13:10 Multilingual2 Kings 13:10 TSK2 Kings 13:10 Cross References2 Kings 13:10 Bible Hub2 Kings 13:10 Biblia Paralela2 Kings 13:10 Chinese Bible2 Kings 13:10 French Bible2 Kings 13:10 German Bible

Bible Hub
2 Kings 13:9
Top of Page
Top of Page