2 Kings 13:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
389 [e]’aḵאַ֠ךְNeverthelessAdv
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
5493 [e]sā-rūסָ֜רוּdo they departedVerb
2403 [e]mê-ḥaṭ-ṭō-wṯמֵחַטֹּ֧אותfrom the sinsNoun
1004 [e]bêṯ-בֵּית־of the houseNoun
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘āmיָרָבְעָ֛םof JeroboamNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־whoPrt
  [he-ḥĕ-ṭî[הֶחֱטִי -  
  ḵ]כ] -  
2398 [e](he-ḥĕ-ṭî(הֶחֱטִ֥יאsinVerb
  q)ק) -  
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לmade IsraelNoun
  bāhבָּ֣הּinPrep
1980 [e]hā-lāḵ;הָלָ֑ךְ[but] walkedVerb
1571 [e]wə-ḡamוְגַם֙and alsoAdv
842 [e]hā-’ă-šê-rāh,הָאֲשֵׁרָ֔הthe groveNoun
5975 [e]‘ā-mə-ḏāhעָמְדָ֖הand there remainedVerb
8111 [e]bə-šō-mə-rō-wn.בְּשֹׁמְרֽוֹן׃in SamariaNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 13:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַ֠ךְ לֹֽא־סָ֜רוּ מֵחַטֹּ֧אות בֵּית־יָרָבְעָ֛ם אֲשֶׁר־ [הֶחֱטִי כ] (הֶחֱטִ֥יא ק) אֶת־יִשְׂרָאֵ֖ל בָּ֣הּ הָלָ֑ךְ וְגַם֙ הָאֲשֵׁרָ֔ה עָמְדָ֖ה בְּשֹׁמְרֹֽון׃

מלכים ב 13:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אך לא־סרו מחטאות בית־ירבעם אשר־ [החטי כ] (החטיא ק) את־ישראל בה הלך וגם האשרה עמדה בשמרון׃

Links
2 Kings 13:62 Kings 13:6 Text Analysis2 Kings 13:6 Interlinear2 Kings 13:6 Multilingual2 Kings 13:6 TSK2 Kings 13:6 Cross References2 Kings 13:6 Bible Hub2 Kings 13:6 Biblia Paralela2 Kings 13:6 Chinese Bible2 Kings 13:6 French Bible2 Kings 13:6 German Bible

Bible Hub
2 Kings 13:5
Top of Page
Top of Page