2 Kings 13:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]way-yit-tênוַיִּתֵּ֨ןand gaveVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֤הAnd the LORDNoun
3478 [e]lə-yiś-rā-’êlלְיִשְׂרָאֵל֙IsraelNoun
3467 [e]mō-wō-šî-a‘,מוֹשִׁ֔יעַa SaviorVerb
3318 [e]way-yê-ṣə-’ū,וַיֵּ֣צְא֔וּso that they went outVerb
8478 [e]mit-ta-ḥaṯמִתַּ֖חַתfrom underNoun
3027 [e]yaḏ-יַד־the handNoun
758 [e]’ă-rām;אֲרָ֑םof the SyriansNoun
3427 [e]way-yê-šə-ḇūוַיֵּשְׁב֧וּand dwelledVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֛לof IsraelNoun
168 [e]bə-’ā-ho-lê-hemבְּאָהֳלֵיהֶ֖םin their tentsNoun
8543 [e]kiṯ-mō-wlכִּתְמ֥וֹלas formerlyAdv
8032 [e]šil-šō-wm.שִׁלְשֽׁוֹם׃.. .. ..Adv
Hebrew Texts
מלכים ב 13:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּתֵּ֨ן יְהוָ֤ה לְיִשְׂרָאֵל֙ מֹושִׁ֔יעַ וַיֵּ֣צְא֔וּ מִתַּ֖חַת יַד־אֲרָ֑ם וַיֵּשְׁב֧וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֛ל בְּאָהֳלֵיהֶ֖ם כִּתְמֹ֥ול שִׁלְשֹֽׁום׃

מלכים ב 13:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתן יהוה לישראל מושיע ויצאו מתחת יד־ארם וישבו בני־ישראל באהליהם כתמול שלשום׃

Links
2 Kings 13:52 Kings 13:5 Text Analysis2 Kings 13:5 Interlinear2 Kings 13:5 Multilingual2 Kings 13:5 TSK2 Kings 13:5 Cross References2 Kings 13:5 Bible Hub2 Kings 13:5 Biblia Paralela2 Kings 13:5 Chinese Bible2 Kings 13:5 French Bible2 Kings 13:5 German Bible

Bible Hub
2 Kings 13:4
Top of Page
Top of Page