2 Kings 12:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6965 [e]way-yā-qu-mūוַיָּקֻ֥מוּAnd aroseVerb
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏāwעֲבָדָ֖יוhis servantsNoun
7194 [e]way-yiq-šə-rū-וַיִּקְשְׁרֽוּ־and madeVerb
7195 [e]qā-šer;קָ֑שֶׁרa conspiracyNoun
5221 [e]way-yak-kūוַיַּכּוּ֙and slewVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3101 [e]yō-w-’āš,יוֹאָ֔שׁJoashNoun
1004 [e]bêṯבֵּ֥יתat the houseNoun
4407 [e]mil-lōמִלֹּ֖אof MilloNoun
3381 [e]hay-yō-w-rêḏהַיּוֹרֵ֥דthat goes downVerb
5538 [e]sil-lā.סִלָּֽא׃to SillaNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 12:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּקֻ֥מוּ עֲבָדָ֖יו וַיִּקְשְׁרֽוּ־קָ֑שֶׁר וַיַּכּוּ֙ אֶת־יֹואָ֔שׁ בֵּ֥ית מִלֹּ֖א הַיֹּורֵ֥ד סִלָּֽא׃

מלכים ב 12:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקמו עבדיו ויקשרו־קשר ויכו את־יואש בית מלא היורד סלא׃

Links
2 Kings 12:202 Kings 12:20 Text Analysis2 Kings 12:20 Interlinear2 Kings 12:20 Multilingual2 Kings 12:20 TSK2 Kings 12:20 Cross References2 Kings 12:20 Bible Hub2 Kings 12:20 Biblia Paralela2 Kings 12:20 Chinese Bible2 Kings 12:20 French Bible2 Kings 12:20 German Bible

Bible Hub
2 Kings 12:19
Top of Page
Top of Page