2 Chronicles 15:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6908 [e]way-yiq-bōṣ,וַיִּקְבֹּ֗ץAnd he gatheredVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָה֙JudahNoun
1144 [e]ū-ḇin-yā-min,וּבִנְיָמִ֔ןand BenjaminNoun
1481 [e]wə-hag-gā-rîmוְהַגָּרִים֙and the strangersVerb
5973 [e]‘im-mā-hem,עִמָּהֶ֔םwithPrep
669 [e]mê-’ep̄-ra-yimמֵאֶפְרַ֥יִםthose from EphraimNoun
4519 [e]ū-mə-naš-šehוּמְנַשֶּׁ֖הand ManassehNoun
8095 [e]ū-miš-šim-‘ō-wn;וּמִשִּׁמְע֑וֹןand out of SimeonNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
5307 [e]nā-p̄ə-lūנָפְל֨וּthey fellVerb
5921 [e]‘ā-lāwעָלָ֤יוto himPrep
3478 [e]mî-yiś-rā-’êlמִיִּשְׂרָאֵל֙from IsraelNoun
7230 [e]lā-rōḇ,לָרֹ֔בfor manyNoun
7200 [e]bir-’ō-ṯāmבִּרְאֹתָ֕םwhen they sawVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־thatConj
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֥הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hāwאֱלֹהָ֖יוhis GodNoun
5973 [e]‘im-mōw.עִמּֽוֹ׃withPrep
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 15:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְבֹּ֗ץ אֶת־כָּל־יְהוּדָה֙ וּבִנְיָמִ֔ן וְהַגָּרִים֙ עִמָּהֶ֔ם מֵאֶפְרַ֥יִם וּמְנַשֶּׁ֖ה וּמִשִּׁמְעֹ֑ון כִּֽי־נָפְל֨וּ עָלָ֤יו מִיִּשְׂרָאֵל֙ לָרֹ֔ב בִּרְאֹתָ֕ם כִּֽי־יְהוָ֥ה אֱלֹהָ֖יו עִמֹּֽו׃ פ

דברי הימים ב 15:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקבץ את־כל־יהודה ובנימן והגרים עמהם מאפרים ומנשה ומשמעון כי־נפלו עליו מישראל לרב בראתם כי־יהוה אלהיו עמו׃ פ

Links
2 Chronicles 15:92 Chronicles 15:9 Text Analysis2 Chronicles 15:9 Interlinear2 Chronicles 15:9 Multilingual2 Chronicles 15:9 TSK2 Chronicles 15:9 Cross References2 Chronicles 15:9 Bible Hub2 Chronicles 15:9 Biblia Paralela2 Chronicles 15:9 Chinese Bible2 Chronicles 15:9 French Bible2 Chronicles 15:9 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 15:8
Top of Page
Top of Page