Davari Hayamim Bet 15
2 Chronicles 15 WLC
1ועזריהו בן־עודד היתה עליו רוח אלהים׃ 2ויצא לפני אסא ויאמר לו שמעוני אסא וכל־יהודה ובנימן יהוה עמכם בהיותכם עמו ואם־תדרשהו ימצא לכם ואם־תעזבהו יעזב אתכם׃ ס 3וימים רבים לישראל ללא ׀ אלהי אמת וללא כהן מורה וללא תורה׃ 4וישב בצר־לו על־יהוה אלהי ישראל ויבקשהו וימצא להם׃ 5ובעתים ההם אין שלום ליוצא ולבא כי מהומת רבות על כל־יושבי הארצות׃ 6וכתתו גוי־בגוי ועיר בעיר כי־אלהים הממם בכל־צרה׃ 7ואתם חזקו ואל־ירפו ידיכם כי יש שכר לפעלתכם׃ ס

8וכשמע אסא הדברים האלה והנבואה עדד הנביא התחזק ויעבר השקוצים מכל־ארץ יהודה ובנימן ומן־הערים אשר לכד מהר אפרים ויחדש את־מזבח יהוה אשר לפני אולם יהוה׃ 9ויקבץ את־כל־יהודה ובנימן והגרים עמהם מאפרים ומנשה ומשמעון כי־נפלו עליו מישראל לרב בראתם כי־יהוה אלהיו עמו׃ פ 10ויקבצו ירושלם בחדש השלישי לשנת חמש־עשרה למלכות אסא׃ 11ויזבחו ליהוה ביום ההוא מן־השלל הביאו בקר שבע מאות וצאן שבעת אלפים׃ 12ויבאו בברית לדרוש את־יהוה אלהי אבותיהם בכל־לבבם ובכל־נפשם׃ 13וכל אשר לא־ידרש ליהוה אלהי־ישראל יומת למן־קטן ועד־גדול למאיש ועד־אשה׃ 14וישבעו ליהוה בקול גדול ובתרועה ובחצצרות ובשופרות׃ 15וישמחו כל־יהודה על־השבועה כי בכל־לבבם נשבעו ובכל־רצונם בקשהו וימצא להם וינח יהוה להם מסביב׃

16וגם־מעכה אם ׀ אסא המלך הסירה מגבירה אשר־עשתה לאשרה מפלצת ויכרת אסא את־מפלצתה וידק וישרף בנחל קדרון׃ 17והבמות לא־סרו מישראל רק לבב־אסא היה שלם כל־ימיו׃ 18ויבא את־קדשי אביו וקדשיו בית האלהים כסף וזהב וכלים׃ 19ומלחמה לא היתה עד שנת־שלשים וחמש למלכות אסא׃ ס

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
2 Chronicles 14
Top of Page
Top of Page