2 Chronicles 15:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3318 [e]way-yê-ṣêוַיֵּצֵא֮And he went outVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יto meetNoun
609 [e]’ā-sāאָסָא֒AsaNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרand saidVerb
  lōw,ל֔וֹto himPrep
8085 [e]šə-mā-‘ū-nîשְׁמָע֕וּנִיHearVerb
609 [e]’ā-sāאָסָ֖אAsaNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֣הJudahNoun
1144 [e]ū-ḇin-yā-min;וּבִנְיָמִ֑ןand BenjaminNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֤הThe LORDNoun
5973 [e]‘im-mā-ḵemעִמָּכֶם֙withPrep
1961 [e]bih-yō-wṯ-ḵemבִּֽהְיֽוֹתְכֶ֣םyou while you beVerb
5973 [e]‘im-mōw,עִמּ֔וֹwith himPrep
518 [e]wə-’im-וְאִֽם־and ifConj
1875 [e]tiḏ-rə-šu-hūתִּדְרְשֻׁ֙הוּ֙[is] you seek himVerb
4672 [e]yim-mā-ṣêיִמָּצֵ֣אhe will be foundVerb
  lā-ḵem,לָכֶ֔םtoPrep
518 [e]wə-’im-וְאִם־but ifConj
5800 [e]ta-‘az-ḇu-hūתַּעַזְבֻ֖הוּyou forsake himVerb
5800 [e]ya-‘ă-zōḇיַעֲזֹ֥בHe will forsakeVerb
853 [e]’eṯ-ḵem.אֶתְכֶֽם׃ - Acc
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 15:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּצֵא֮ לִפְנֵ֣י אָסָא֒ וַיֹּ֣אמֶר לֹ֔ו שְׁמָע֕וּנִי אָסָ֖א וְכָל־יְהוּדָ֣ה וּבִנְיָמִ֑ן יְהוָ֤ה עִמָּכֶם֙ בִּֽהְיֹֽותְכֶ֣ם עִמֹּ֔ו וְאִֽם־תִּדְרְשֻׁ֙הוּ֙ יִמָּצֵ֣א לָכֶ֔ם וְאִם־תַּעַזְבֻ֖הוּ יַעֲזֹ֥ב אֶתְכֶֽם׃ ס

דברי הימים ב 15:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויצא לפני אסא ויאמר לו שמעוני אסא וכל־יהודה ובנימן יהוה עמכם בהיותכם עמו ואם־תדרשהו ימצא לכם ואם־תעזבהו יעזב אתכם׃ ס

Links
2 Chronicles 15:22 Chronicles 15:2 Text Analysis2 Chronicles 15:2 Interlinear2 Chronicles 15:2 Multilingual2 Chronicles 15:2 TSK2 Chronicles 15:2 Cross References2 Chronicles 15:2 Bible Hub2 Chronicles 15:2 Biblia Paralela2 Chronicles 15:2 Chinese Bible2 Chronicles 15:2 French Bible2 Chronicles 15:2 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 15:1
Top of Page
Top of Page