2 Chronicles 15:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8055 [e]way-yiś-mə-ḥūוַיִּשְׂמְח֨וּAnd rejoiceVerb
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֜הJudahNoun
5921 [e]‘al-עַל־atPrep
7621 [e]haš-šə-ḇū-‘āh,הַשְּׁבוּעָ֗הthe oathNoun
3588 [e]כִּ֤יforConj
3605 [e]ḇə-ḵāl-בְכָל־with their wholeNoun
3824 [e]lə-ḇā-ḇāmלְבָבָם֙their heartNoun
7650 [e]niš-bā-‘ū,נִשְׁבָּ֔עוּfor they had sworn himVerb
3605 [e]ū-ḇə-ḵālוּבְכָל־with their wholeNoun
7522 [e]rə-ṣō-w-nāmרְצוֹנָ֣םdesireNoun
1245 [e]biq-šu-hū,בִּקְשֻׁ֔הוּsoughtVerb
4672 [e]way-yim-mā-ṣêוַיִּמָּצֵ֖אand he was foundVerb
  lā-hem;לָהֶ֑םtoPrep
5117 [e]way-yā-naḥוַיָּ֧נַחand gave them restVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֛הand the LORDNoun
  lā-hemלָהֶ֖םtoPrep
5439 [e]mis-sā-ḇîḇ.מִסָּבִֽיב׃on everySubst
Hebrew Texts
דברי הימים ב 15:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׂמְח֨וּ כָל־יְהוּדָ֜ה עַל־הַשְּׁבוּעָ֗ה כִּ֤י בְכָל־לְבָבָם֙ נִשְׁבָּ֔עוּ וּבְכָל־רְצֹונָ֣ם בִּקְשֻׁ֔הוּ וַיִּמָּצֵ֖א לָהֶ֑ם וַיָּ֧נַח יְהוָ֛ה לָהֶ֖ם מִסָּבִֽיב׃

דברי הימים ב 15:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישמחו כל־יהודה על־השבועה כי בכל־לבבם נשבעו ובכל־רצונם בקשהו וימצא להם וינח יהוה להם מסביב׃

Links
2 Chronicles 15:152 Chronicles 15:15 Text Analysis2 Chronicles 15:15 Interlinear2 Chronicles 15:15 Multilingual2 Chronicles 15:15 TSK2 Chronicles 15:15 Cross References2 Chronicles 15:15 Bible Hub2 Chronicles 15:15 Biblia Paralela2 Chronicles 15:15 Chinese Bible2 Chronicles 15:15 French Bible2 Chronicles 15:15 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 15:14
Top of Page
Top of Page