1 Samuel 11:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֞וּAnd they saidVerb
4397 [e]lam-mal-’ā-ḵîmלַמַּלְאָכִ֣יםto the messengersNoun
935 [e]hab-bā-’îm,הַבָּאִ֗יםthat cameVerb
3541 [e]kōhכֹּ֤הThusAdv
559 [e]ṯō-mə-rūnתֹֽאמְרוּן֙shall you sayVerb
376 [e]lə-’îšלְאִישׁ֙to the menNoun
3003 [e]yā-ḇêšיָבֵ֣ישׁof JabeshNoun
1568 [e]gil-‘āḏ,גִּלְעָ֔דGileadNoun
4279 [e]mā-ḥārמָחָ֛רTomorrowNoun
1961 [e]tih-yeh-תִּהְיֶֽה־you shall haveVerb
  lā-ḵemלָכֶ֥םtoPrep
8668 [e]tə-šū-‘āhתְּשׁוּעָ֖הhelpNoun
  [bə-ḥōm[בְּחֹם -  
  ḵ]כ] -  
2527 [e](kə-ḥōm(כְּחֹ֣םbe hotNoun
  q)ק) -  
8121 [e]haš-šā-meš;הַשָּׁ֑מֶשׁ[that time] by the sunNoun
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֣אוּAnd cameVerb
4397 [e]ham-mal-’ā-ḵîm,הַמַּלְאָכִ֗יםthe messengersNoun
5046 [e]way-yag-gî-ḏūוַיַּגִּ֛ידוּand showedVerb
376 [e]lə-’an-šêלְאַנְשֵׁ֥יto the menNoun
3003 [e]yā-ḇêšיָבֵ֖ישׁof JabeshNoun
8055 [e]way-yiś-mā-ḥū.וַיִּשְׂמָֽחוּ׃and they were gladVerb
Hebrew Texts
שמואל א 11:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְר֞וּ לַמַּלְאָכִ֣ים הַבָּאִ֗ים כֹּ֤ה תֹֽאמְרוּן֙ לְאִישׁ֙ יָבֵ֣ישׁ גִּלְעָ֔ד מָחָ֛ר תִּהְיֶֽה־לָכֶ֥ם תְּשׁוּעָ֖ה [בְּחֹם כ] (כְּחֹ֣ם ק) הַשָּׁ֑מֶשׁ וַיָּבֹ֣אוּ הַמַּלְאָכִ֗ים וַיַּגִּ֛ידוּ לְאַנְשֵׁ֥י יָבֵ֖ישׁ וַיִּשְׂמָֽחוּ׃

שמואל א 11:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו למלאכים הבאים כה תאמרון לאיש יביש גלעד מחר תהיה־לכם תשועה [בחם כ] (כחם ק) השמש ויבאו המלאכים ויגידו לאנשי יביש וישמחו׃

Links
1 Samuel 11:91 Samuel 11:9 Text Analysis1 Samuel 11:9 Interlinear1 Samuel 11:9 Multilingual1 Samuel 11:9 TSK1 Samuel 11:9 Cross References1 Samuel 11:9 Bible Hub1 Samuel 11:9 Biblia Paralela1 Samuel 11:9 Chinese Bible1 Samuel 11:9 French Bible1 Samuel 11:9 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 11:8
Top of Page
Top of Page