1 Samuel 11:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6485 [e]way-yip̄-qə-ḏêmוַֽיִּפְקְדֵ֖םwhen he numbered themVerb
966 [e]bə-ḇā-zeq;בְּבָ֑זֶקin BezekNoun
1961 [e]way-yih-yūוַיִּהְי֤וּand wereVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙of IsraelNoun
7969 [e]šə-lōšשְׁלֹ֣שׁthreeNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯמֵא֣וֹתhundredNoun
505 [e]’e-lep̄,אֶ֔לֶףthousandNoun
376 [e]wə-’îšוְאִ֥ישׁand the menNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֖הof JudahNoun
7970 [e]šə-lō-šîmשְׁלֹשִׁ֥יםthirtyNoun
505 [e]’ā-lep̄.אָֽלֶף׃thousandNoun
Hebrew Texts
שמואל א 11:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיִּפְקְדֵ֖ם בְּבָ֑זֶק וַיִּהְי֤וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֙ שְׁלֹ֣שׁ מֵאֹ֣ות אֶ֔לֶף וְאִ֥ישׁ יְהוּדָ֖ה שְׁלֹשִׁ֥ים אָֽלֶף׃

שמואל א 11:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויפקדם בבזק ויהיו בני־ישראל שלש מאות אלף ואיש יהודה שלשים אלף׃

Links
1 Samuel 11:81 Samuel 11:8 Text Analysis1 Samuel 11:8 Interlinear1 Samuel 11:8 Multilingual1 Samuel 11:8 TSK1 Samuel 11:8 Cross References1 Samuel 11:8 Bible Hub1 Samuel 11:8 Biblia Paralela1 Samuel 11:8 Chinese Bible1 Samuel 11:8 French Bible1 Samuel 11:8 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 11:7
Top of Page
Top of Page