1 Kings 22:50
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7901 [e]way-yiš-kaḇוַיִּשְׁכַּ֤בAnd sleptVerb
3092 [e]yə-hō-wō-šā-p̄āṭיְהֽוֹשָׁפָט֙JehoshaphatNoun
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
1 [e]’ă-ḇō-ṯāw,אֲבֹתָ֔יוhis fathersNoun
6912 [e]way-yiq-qā-ḇêrוַיִּקָּבֵר֙and was buriedVerb
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
1 [e]’ă-ḇō-ṯāw,אֲבֹתָ֔יוhis fathersNoun
5892 [e]bə-‘îrבְּעִ֖ירin the cityNoun
1732 [e]dā-wiḏדָּוִ֣דof DavidNoun
1 [e]’ā-ḇîw;אָבִ֑יוhis fatherNoun
4427 [e]way-yim-lōḵוַיִּמְלֹ֛ךְand reignedVerb
3088 [e]yə-hō-w-rāmיְהוֹרָ֥םJehoramNoun
1121 [e]bə-nōwבְּנ֖וֹhis sonNoun
8478 [e]taḥ-tāw.תַּחְתָּֽיו׃in his placeNoun
  sס -  
Hebrew Texts
מלכים א 22:50 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁכַּ֤ב יְהֹֽושָׁפָט֙ עִם־אֲבֹתָ֔יו וַיִּקָּבֵר֙ עִם־אֲבֹתָ֔יו בְּעִ֖יר דָּוִ֣ד אָבִ֑יו וַיִּמְלֹ֛ךְ יְהֹורָ֥ם בְּנֹ֖ו תַּחְתָּֽיו׃ ס

מלכים א 22:50 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישכב יהושפט עם־אבתיו ויקבר עם־אבתיו בעיר דוד אביו וימלך יהורם בנו תחתיו׃ ס

Links
1 Kings 22:501 Kings 22:50 Text Analysis1 Kings 22:50 Interlinear1 Kings 22:50 Multilingual1 Kings 22:50 TSK1 Kings 22:50 Cross References1 Kings 22:50 Bible Hub1 Kings 22:50 Biblia Paralela1 Kings 22:50 Chinese Bible1 Kings 22:50 French Bible1 Kings 22:50 German Bible

Bible Hub
1 Kings 22:49
Top of Page
Top of Page