1 Kings 22:49
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
227 [e]’āzאָ֠זThenAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֞רsaidVerb
274 [e]’ă-ḥaz-yā-hūאֲחַזְיָ֤הוּAhaziahNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
256 [e]’aḥ-’āḇאַחְאָב֙of AhabNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3092 [e]yə-hō-wō-šā-p̄āṭ,יְה֣וֹשָׁפָ֔טJehoshaphatNoun
1980 [e]yê-lə-ḵūיֵלְכ֧וּgoVerb
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏayעֲבָדַ֛יLet my servantsNoun
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏe-ḵāעֲבָדֶ֖יךָyour servantsNoun
591 [e]bā-’o-nî-yō-wṯ;בָּאֳנִיּ֑וֹתin the shipsNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
14 [e]’ā-ḇāhאָבָ֖הdo wouldVerb
3092 [e]yə-hō-wō-šā-p̄āṭ.יְהוֹשָׁפָֽט׃But JehoshaphatNoun
Hebrew Texts
מלכים א 22:49 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אָ֠ז אָמַ֞ר אֲחַזְיָ֤הוּ בֶן־אַחְאָב֙ אֶל־יְהֹ֣ושָׁפָ֔ט יֵלְכ֧וּ עֲבָדַ֛י עִם־עֲבָדֶ֖יךָ בָּאֳנִיֹּ֑ות וְלֹ֥א אָבָ֖ה יְהֹושָׁפָֽט׃

מלכים א 22:49 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אז אמר אחזיהו בן־אחאב אל־יהושפט ילכו עבדי עם־עבדיך באניות ולא אבה יהושפט׃

Links
1 Kings 22:491 Kings 22:49 Text Analysis1 Kings 22:49 Interlinear1 Kings 22:49 Multilingual1 Kings 22:49 TSK1 Kings 22:49 Cross References1 Kings 22:49 Bible Hub1 Kings 22:49 Biblia Paralela1 Kings 22:49 Chinese Bible1 Kings 22:49 French Bible1 Kings 22:49 German Bible

Bible Hub
1 Kings 22:48
Top of Page
Top of Page