1 Kings 22:45
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3499 [e]wə-ye-ṯerוְיֶ֨תֶרNow the restNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֧יof the actsNoun
3092 [e]yə-hō-wō-šā-p̄āṭיְהוֹשָׁפָ֛טof JehoshaphatNoun
1369 [e]ū-ḡə-ḇū-rā-ṯōwוּגְבוּרָת֥וֹthat his mightNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־ - Prt
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֖הhe showedVerb
834 [e]wa-’ă-šerוַאֲשֶׁ֣רand howPrt
3898 [e]nil-ḥām;נִלְחָ֑םhe warredVerb
3808 [e]hă-lō-הֲלֹֽא־notAdv
1992 [e]hêmהֵ֣םthey [are]Pro
3789 [e]kə-ṯū-ḇîm,כְּתוּבִ֗יםwrittenVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
5612 [e]sê-p̄erסֵ֛פֶרthe bookNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֥יof the ChroniclesNoun
3117 [e]hay-yā-mîmהַיָּמִ֖ים.. .. ..Noun
4428 [e]lə-mal-ḵêלְמַלְכֵ֥יof the KingsNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh.יְהוּדָֽה׃of JudahNoun
Hebrew Texts
מלכים א 22:45 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶ֨תֶר דִּבְרֵ֧י יְהֹושָׁפָ֛ט וּגְבוּרָתֹ֥ו אֲשֶׁר־עָשָׂ֖ה וַאֲשֶׁ֣ר נִלְחָ֑ם הֲלֹֽא־הֵ֣ם כְּתוּבִ֗ים עַל־סֵ֛פֶר דִּבְרֵ֥י הַיָּמִ֖ים לְמַלְכֵ֥י יְהוּדָֽה׃

מלכים א 22:45 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר דברי יהושפט וגבורתו אשר־עשה ואשר נלחם הלא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי יהודה׃

Links
1 Kings 22:451 Kings 22:45 Text Analysis1 Kings 22:45 Interlinear1 Kings 22:45 Multilingual1 Kings 22:45 TSK1 Kings 22:45 Cross References1 Kings 22:45 Bible Hub1 Kings 22:45 Biblia Paralela1 Kings 22:45 Chinese Bible1 Kings 22:45 French Bible1 Kings 22:45 German Bible

Bible Hub
1 Kings 22:44
Top of Page
Top of Page