1 Kings 22:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֖יAnd it came to passVerb
8141 [e]baš-šā-nāhבַּשָּׁנָ֣הyearNoun
7992 [e]haš-šə-lî-šîṯ;הַשְּׁלִישִׁ֑יתIn the thirdAdj
3381 [e]way-yê-reḏוַיֵּ֛רֶדthat came downVerb
3092 [e]yə-hō-wō-šā-p̄āṭיְהוֹשָׁפָ֥טJehoshaphatNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־the kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֖הof JudahNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4428 [e]me-leḵמֶ֥לֶךְthe kingNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
מלכים א 22:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֖י בַּשָּׁנָ֣ה הַשְּׁלִישִׁ֑ית וַיֵּ֛רֶד יְהֹושָׁפָ֥ט מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֖ה אֶל־מֶ֥לֶךְ יִשְׂרָאֵֽל׃

מלכים א 22:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי בשנה השלישית וירד יהושפט מלך־יהודה אל־מלך ישראל׃

Links
1 Kings 22:21 Kings 22:2 Text Analysis1 Kings 22:2 Interlinear1 Kings 22:2 Multilingual1 Kings 22:2 TSK1 Kings 22:2 Cross References1 Kings 22:2 Bible Hub1 Kings 22:2 Biblia Paralela1 Kings 22:2 Chinese Bible1 Kings 22:2 French Bible1 Kings 22:2 German Bible

Bible Hub
1 Kings 22:1
Top of Page
Top of Page