1 Kings 16:29
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
256 [e]wə-’aḥ-’āḇוְאַחְאָ֣בand began AhabNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
6018 [e]‘ā-mə-rî,עָמְרִ֗יof OmriNoun
4427 [e]mā-laḵמָלַךְ֙to reignVerb
5921 [e]‘al-עַל־overPrep
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לIsraelNoun
8141 [e]biš-naṯבִּשְׁנַ֨תin the yearNoun
7970 [e]šə-lō-šîmשְׁלֹשִׁ֤יםthirtyNoun
8083 [e]ū-šə-mō-nehוּשְׁמֹנֶה֙and eighthNoun
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֔הyearsNoun
609 [e]lə-’ā-sāלְאָסָ֖אof AsaNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְkingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh;יְהוּדָ֑הof JudahNoun
4427 [e]way-yim-lōḵוַ֠יִּמְלֹךְand reignedVerb
256 [e]’aḥ-’āḇאַחְאָ֨בAhabNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
6018 [e]‘ā-mə-rîעָמְרִ֤יof OmriNoun
5921 [e]‘al-עַל־overPrep
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙IsraelNoun
8111 [e]bə-šō-mə-rō-wn,בְּשֹׁ֣מְר֔וֹןin SamariaNoun
6242 [e]‘eś-rîmעֶשְׂרִ֥יםtwentyNoun
8147 [e]ū-šə-ta-yimוּשְׁתַּ֖יִםand twoNoun
8141 [e]šā-nāh.שָׁנָֽה׃yearsNoun
Hebrew Texts
מלכים א 16:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאַחְאָ֣ב בֶּן־עָמְרִ֗י מָלַךְ֙ עַל־יִשְׂרָאֵ֔ל בִּשְׁנַ֨ת שְׁלֹשִׁ֤ים וּשְׁמֹנֶה֙ שָׁנָ֔ה לְאָסָ֖א מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֑ה וַ֠יִּמְלֹךְ אַחְאָ֨ב בֶּן־עָמְרִ֤י עַל־יִשְׂרָאֵל֙ בְּשֹׁ֣מְרֹ֔ון עֶשְׂרִ֥ים וּשְׁתַּ֖יִם שָׁנָֽה׃

מלכים א 16:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואחאב בן־עמרי מלך על־ישראל בשנת שלשים ושמנה שנה לאסא מלך יהודה וימלך אחאב בן־עמרי על־ישראל בשמרון עשרים ושתים שנה׃

Links
1 Kings 16:291 Kings 16:29 Text Analysis1 Kings 16:29 Interlinear1 Kings 16:29 Multilingual1 Kings 16:29 TSK1 Kings 16:29 Cross References1 Kings 16:29 Bible Hub1 Kings 16:29 Biblia Paralela1 Kings 16:29 Chinese Bible1 Kings 16:29 French Bible1 Kings 16:29 German Bible

Bible Hub
1 Kings 16:28
Top of Page
Top of Page