1 Kings 16:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7901 [e]way-yiš-kaḇוַיִּשְׁכַּ֤בso sleptVerb
6018 [e]‘ā-mə-rîעָמְרִי֙OmriNoun
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
1 [e]’ă-ḇō-ṯāw,אֲבֹתָ֔יוhis fathersNoun
6912 [e]way-yiq-qā-ḇêrוַיִּקָּבֵ֖רand was buriedVerb
8111 [e]bə-šō-mə-rō-wn;בְּשֹׁמְר֑וֹןin SamariaNoun
4427 [e]way-yim-lōḵוַיִּמְלֹ֛ךְand reignedVerb
256 [e]’aḥ-’āḇאַחְאָ֥בAhabNoun
1121 [e]bə-nōwבְּנ֖וֹhis sonNoun
8478 [e]taḥ-tāw.תַּחְתָּֽיו׃in his placeNoun
  פ -  
Hebrew Texts
מלכים א 16:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁכַּ֤ב עָמְרִי֙ עִם־אֲבֹתָ֔יו וַיִּקָּבֵ֖ר בְּשֹׁמְרֹ֑ון וַיִּמְלֹ֛ךְ אַחְאָ֥ב בְּנֹ֖ו תַּחְתָּֽיו׃ פ

מלכים א 16:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישכב עמרי עם־אבתיו ויקבר בשמרון וימלך אחאב בנו תחתיו׃ פ

Links
1 Kings 16:281 Kings 16:28 Text Analysis1 Kings 16:28 Interlinear1 Kings 16:28 Multilingual1 Kings 16:28 TSK1 Kings 16:28 Cross References1 Kings 16:28 Bible Hub1 Kings 16:28 Biblia Paralela1 Kings 16:28 Chinese Bible1 Kings 16:28 French Bible1 Kings 16:28 German Bible

Bible Hub
1 Kings 16:27
Top of Page
Top of Page