1 Kings 12:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
  [way-yā-ḇō-’ū[וַיָּבֹאוּ -  
  ḵ]כ] -  
935 [e](way-yā-ḇō(וַיָּבֹ֣אwas comeVerb
  q)ק) -  
7346 [e]rə-ḥaḇ-‘āmרְחַבְעָם֮when RehoboamNoun
3389 [e]yə-rū-šā-limיְרוּשָׁלִַם֒to JerusalemNoun
6950 [e]way-yaq-hêlוַיַּקְהֵל֩and he assembledVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1004 [e]bêṯבֵּ֨יתthe houseNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֜הof JudahNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
7626 [e]šê-ḇeṭשֵׁ֣בֶטthe tribesNoun
1144 [e]bin-yā-min,בִּנְיָמִ֗ןof BenjaminNoun
3967 [e]mê-’āhמֵאָ֨הa hundredNoun
8084 [e]ū-šə-mō-nîmוּשְׁמֹנִ֥יםand eightyAdj
505 [e]’e-lep̄אֶ֛לֶףthousandNoun
970 [e]bā-ḥūrבָּח֖וּרyoungNoun
6213 [e]‘ō-śêhעֹשֵׂ֣הthat were warriorsVerb
4421 [e]mil-ḥā-māh;מִלְחָמָ֑ה.. .. ..Noun
3898 [e]lə-hil-lā-ḥêmלְהִלָּחֵם֙to fightVerb
5973 [e]‘im-עִם־againstPrep
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתthe houseNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
7725 [e]lə-hā-šîḇלְהָשִׁיב֙to restoreVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4410 [e]ham-mə-lū-ḵāh,הַמְּלוּכָ֔הthe kingdomNoun
7346 [e]lir-ḥaḇ-‘āmלִרְחַבְעָ֖םto RehoboamNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
8010 [e]šə-lō-mōh.שְׁלֹמֹֽה׃of SolomonNoun
  פ -  
Hebrew Texts
מלכים א 12:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
[וַיָּבֹאוּ כ] (וַיָּבֹ֣א ק) רְחַבְעָם֮ יְרוּשָׁלִַם֒ וַיַּקְהֵל֩ אֶת־כָּל־בֵּ֨ית יְהוּדָ֜ה וְאֶת־שֵׁ֣בֶט בִּנְיָמִ֗ן מֵאָ֨ה וּשְׁמֹנִ֥ים אֶ֛לֶף בָּח֖וּר עֹשֵׂ֣ה מִלְחָמָ֑ה לְהִלָּחֵם֙ עִם־בֵּ֣ית יִשְׂרָאֵ֔ל לְהָשִׁיב֙ אֶת־הַמְּלוּכָ֔ה לִרְחַבְעָ֖ם בֶּן־שְׁלֹמֹֽה׃ פ

מלכים א 12:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
[ויבאו כ] (ויבא ק) רחבעם ירושלם ויקהל את־כל־בית יהודה ואת־שבט בנימן מאה ושמנים אלף בחור עשה מלחמה להלחם עם־בית ישראל להשיב את־המלוכה לרחבעם בן־שלמה׃ פ

Links
1 Kings 12:211 Kings 12:21 Text Analysis1 Kings 12:21 Interlinear1 Kings 12:21 Multilingual1 Kings 12:21 TSK1 Kings 12:21 Cross References1 Kings 12:21 Bible Hub1 Kings 12:21 Biblia Paralela1 Kings 12:21 Chinese Bible1 Kings 12:21 French Bible1 Kings 12:21 German Bible

Bible Hub
1 Kings 12:20
Top of Page
Top of Page