1 Kings 12:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֞יAnd it came to passVerb
8085 [e]kiš-mō-a‘כִּשְׁמֹ֤עַheardVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙IsraelNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־thatConj
7725 [e]šāḇשָׁ֣בwas come againVerb
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘ām,יָרָבְעָ֔םthat JeroboamNoun
7971 [e]way-yiš-lə-ḥū,וַֽיִּשְׁלְח֗וּthat they sentVerb
7121 [e]way-yiq-rə-’ūוַיִּקְרְא֤וּand calledVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹתוֹ֙himAcc
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
5712 [e]hā-‘ê-ḏāh,הָ֣עֵדָ֔הthe congregationNoun
4427 [e]way-yam-lî-ḵūוַיַּמְלִ֥יכוּand made him kingVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֖וֹ - Acc
5921 [e]‘al-עַל־overPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לIsraelNoun
3808 [e]לֹ֤אnoneAdv
1961 [e]hā-yāhהָיָה֙there wasVerb
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֣יthat followedAdv
1004 [e]ḇêṯ-בֵית־the houseNoun
1732 [e]dā-wiḏ,דָּוִ֔דof DavidNoun
2108 [e]zū-lā-ṯîזוּלָתִ֥יbutNoun
7626 [e]šê-ḇeṭ-שֵֽׁבֶט־the tribesNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֖הof JudahNoun
905 [e]lə-ḇad-dōw.לְבַדּֽוֹ׃onlyNoun
Hebrew Texts
מלכים א 12:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֞י כִּשְׁמֹ֤עַ כָּל־יִשְׂרָאֵל֙ כִּֽי־שָׁ֣ב יָרָבְעָ֔ם וַֽיִּשְׁלְח֗וּ וַיִּקְרְא֤וּ אֹתֹו֙ אֶל־הָ֣עֵדָ֔ה וַיַּמְלִ֥יכוּ אֹתֹ֖ו עַל־כָּל־יִשְׂרָאֵ֑ל לֹ֤א הָיָה֙ אַחֲרֵ֣י בֵית־דָּוִ֔ד זוּלָתִ֥י שֵֽׁבֶט־יְהוּדָ֖ה לְבַדֹּֽו׃

מלכים א 12:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי כשמע כל־ישראל כי־שב ירבעם וישלחו ויקראו אתו אל־העדה וימליכו אתו על־כל־ישראל לא היה אחרי בית־דוד זולתי שבט־יהודה לבדו׃

Links
1 Kings 12:201 Kings 12:20 Text Analysis1 Kings 12:20 Interlinear1 Kings 12:20 Multilingual1 Kings 12:20 TSK1 Kings 12:20 Cross References1 Kings 12:20 Bible Hub1 Kings 12:20 Biblia Paralela1 Kings 12:20 Chinese Bible1 Kings 12:20 French Bible1 Kings 12:20 German Bible

Bible Hub
1 Kings 12:19
Top of Page
Top of Page