1 Kings 11:41
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3499 [e]wə-ye-ṯerוְיֶ֨תֶרAnd the restNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֧יof the actsNoun
8010 [e]šə-lō-mōhשְׁלֹמֹ֛הof SolomonNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־that allNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥ר - Prt
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֖הhe didVerb
2451 [e]wə-ḥā-ḵə-mā-ṯōw;וְחָכְמָת֑וֹand his wisdomNoun
3808 [e]hă-lō-w-הֲלֽוֹא־notAdv
1992 [e]hêmהֵ֣םthey [are]Pro
3789 [e]kə-ṯu-ḇîm,כְּתֻבִ֔יםwrittenVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
5612 [e]sê-p̄erסֵ֖פֶרthe bookNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֥יof the actsNoun
8010 [e]šə-lō-mōh.שְׁלֹמֹֽה׃of SolomonNoun
Hebrew Texts
מלכים א 11:41 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶ֨תֶר דִּבְרֵ֧י שְׁלֹמֹ֛ה וְכָל־אֲשֶׁ֥ר עָשָׂ֖ה וְחָכְמָתֹ֑ו הֲלֹֽוא־הֵ֣ם כְּתֻבִ֔ים עַל־סֵ֖פֶר דִּבְרֵ֥י שְׁלֹמֹֽה׃

מלכים א 11:41 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר דברי שלמה וכל־אשר עשה וחכמתו הלוא־הם כתבים על־ספר דברי שלמה׃

Links
1 Kings 11:411 Kings 11:41 Text Analysis1 Kings 11:41 Interlinear1 Kings 11:41 Multilingual1 Kings 11:41 TSK1 Kings 11:41 Cross References1 Kings 11:41 Bible Hub1 Kings 11:41 Biblia Paralela1 Kings 11:41 Chinese Bible1 Kings 11:41 French Bible1 Kings 11:41 German Bible

Bible Hub
1 Kings 11:40
Top of Page
Top of Page