1 Chronicles 24:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2505 [e]way-yaḥ-lə-qūmוַיַּחְלְק֥וּםand Thus were they dividedVerb
1486 [e]bə-ḡō-w-rā-lō-wṯבְּגוֹרָל֖וֹתby lotNoun
428 [e]’êl-lehאֵ֣לֶּהone sortPro
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
428 [e]’êl-leh;אֵ֑לֶּהanotherPro
3588 [e]kî-כִּי־forConj
1961 [e]hā-yūהָי֤וּwereVerb
8269 [e]śā-rê-שָֽׂרֵי־the governorsNoun
6944 [e]qō-ḏešקֹ֙דֶשׁ֙of the sanctuaryNoun
8269 [e]wə-śā-rêוְשָׂרֵ֣יand governorsNoun
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîm,הָאֱלֹהִ֔ים[of the house] of GodNoun
1121 [e]mib-bə-nêמִבְּנֵ֥יof the sonsNoun
499 [e]’el-‘ā-zārאֶלְעָזָ֖רof EleazarNoun
1121 [e]ū-ḇiḇ-nêוּבִבְנֵ֥יand of the sonsNoun
385 [e]’î-ṯā-mār.אִיתָמָֽר׃of IthamarNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 24:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּחְלְק֥וּם בְּגֹורָלֹ֖ות אֵ֣לֶּה עִם־אֵ֑לֶּה כִּי־הָי֤וּ שָֽׂרֵי־קֹ֙דֶשׁ֙ וְשָׂרֵ֣י הָאֱלֹהִ֔ים מִבְּנֵ֥י אֶלְעָזָ֖ר וּבִבְנֵ֥י אִיתָמָֽר׃ ס

דברי הימים א 24:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויחלקום בגורלות אלה עם־אלה כי־היו שרי־קדש ושרי האלהים מבני אלעזר ובבני איתמר׃ ס

Links
1 Chronicles 24:51 Chronicles 24:5 Text Analysis1 Chronicles 24:5 Interlinear1 Chronicles 24:5 Multilingual1 Chronicles 24:5 TSK1 Chronicles 24:5 Cross References1 Chronicles 24:5 Bible Hub1 Chronicles 24:5 Biblia Paralela1 Chronicles 24:5 Chinese Bible1 Chronicles 24:5 French Bible1 Chronicles 24:5 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 24:4
Top of Page
Top of Page