1 Chronicles 24:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4672 [e]way-yim-mā-ṣə-’ūוַיִּמָּצְא֣וּand foundVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְֽנֵי־from the descendantsNoun
499 [e]’el-‘ā-zārאֶלְעָזָ֡רof EleazarNoun
7227 [e]rab-bîmרַבִּ֞יםthere were moreAdj
7218 [e]lə-rā-šêלְרָאשֵׁ֧יchiefNoun
1397 [e]hag-gə-ḇā-rîmהַגְּבָרִ֛יםmenNoun
4480 [e]min-מִן־thanPrep
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יof the sonsNoun
385 [e]’î-ṯā-mārאִיתָמָ֖רof IthamarNoun
2505 [e]way-yaḥ-lə-qūm;וַֽיַּחְלְק֑וּם[thus] and were they dividedVerb
1121 [e]liḇ-nêלִבְנֵ֨יof the descendantsNoun
499 [e]’el-‘ā-zārאֶלְעָזָ֜רof EleazarNoun
7218 [e]rā-šîmרָאשִׁ֤יםchief menNoun
1004 [e]lə-ḇêṯ-לְבֵית־of the houseNoun
1 [e]’ā-ḇō-wṯאָבוֹת֙[their] of fathersNoun
8337 [e]šiš-šāhשִׁשָּׁ֣הsixNoun
6240 [e]‘ā-śār,עָשָׂ֔רand tenNoun
1121 [e]wə-liḇ-nêוְלִבְנֵ֧יand among the sonsNoun
385 [e]’î-ṯā-mārאִיתָמָ֛רof IthamarNoun
1004 [e]lə-ḇêṯלְבֵ֥יתaccording to the houseNoun
1 [e]’ă-ḇō-w-ṯāmאֲבוֹתָ֖םof their fathersNoun
8083 [e]šə-mō-w-nāh.שְׁמוֹנָֽה׃eightNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 24:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּמָּצְא֣וּ בְֽנֵי־אֶלְעָזָ֡ר רַבִּ֞ים לְרָאשֵׁ֧י הַגְּבָרִ֛ים מִן־בְּנֵ֥י אִיתָמָ֖ר וַֽיַּחְלְק֑וּם לִבְנֵ֨י אֶלְעָזָ֜ר רָאשִׁ֤ים לְבֵית־אָבֹות֙ שִׁשָּׁ֣ה עָשָׂ֔ר וְלִבְנֵ֧י אִיתָמָ֛ר לְבֵ֥ית אֲבֹותָ֖ם שְׁמֹונָֽה׃

דברי הימים א 24:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וימצאו בני־אלעזר רבים לראשי הגברים מן־בני איתמר ויחלקום לבני אלעזר ראשים לבית־אבות ששה עשר ולבני איתמר לבית אבותם שמונה׃

Links
1 Chronicles 24:41 Chronicles 24:4 Text Analysis1 Chronicles 24:4 Interlinear1 Chronicles 24:4 Multilingual1 Chronicles 24:4 TSK1 Chronicles 24:4 Cross References1 Chronicles 24:4 Bible Hub1 Chronicles 24:4 Biblia Paralela1 Chronicles 24:4 Chinese Bible1 Chronicles 24:4 French Bible1 Chronicles 24:4 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 24:3
Top of Page
Top of Page