1 Chronicles 21:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרAnd saidVerb
771 [e]’ā-rə-nānאָרְנָ֤ןOrnanNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
1732 [e]dā-wîḏדָּוִיד֙DavidNoun
3947 [e]qaḥ-קַֽח־TakeVerb
  lāḵ,לָ֔ךְtoPrep
6213 [e]wə-ya-‘aśוְיַ֛עַשׂand doVerb
113 [e]’ă-ḏō-nîאֲדֹנִ֥יand let my lordNoun
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֖לֶךְthe kingNoun
2896 [e]haṭ-ṭō-wḇהַטּ֣וֹב[that that is] goodAdj
5869 [e]bə-‘ê-nāw;בְּעֵינָ֑יוin his sightNoun
7200 [e]rə-’êhרְאֵה֩seeVerb
5414 [e]nā-ṯat-tîנָתַ֨תִּיI giveVerb
1241 [e]hab-bā-qārהַבָּקָ֜ר[thee] the oxenNoun
5930 [e]lā-‘ō-lō-wṯ,לָֽעֹל֗וֹתfor burntNoun
4173 [e]wə-ham-mō-w-rig-gîmוְהַמּוֹרִגִּ֧יםand the threshing instrumentsNoun
6086 [e]lā-‘ê-ṣîmלָעֵצִ֛יםfor woodNoun
2406 [e]wə-ha-ḥiṭ-ṭîmוְהַחִטִּ֥יםand the wheatNoun
4503 [e]lam-min-ḥāhלַמִּנְחָ֖הfor the grain offeringNoun
3605 [e]hak-kōlהַכֹּ֥לit allNoun
5414 [e]nā-ṯāt-tî.נָתָֽתִּי׃I giveVerb
Hebrew Texts
דברי הימים א 21:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר אָרְנָ֤ן אֶל־דָּוִיד֙ קַֽח־לָ֔ךְ וְיַ֛עַשׂ אֲדֹנִ֥י הַמֶּ֖לֶךְ הַטֹּ֣וב בְּעֵינָ֑יו רְאֵה֩ נָתַ֨תִּי הַבָּקָ֜ר לָֽעֹלֹ֗ות וְהַמֹּורִגִּ֧ים לָעֵצִ֛ים וְהַחִטִּ֥ים לַמִּנְחָ֖ה הַכֹּ֥ל נָתָֽתִּי׃

דברי הימים א 21:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר ארנן אל־דויד קח־לך ויעש אדני המלך הטוב בעיניו ראה נתתי הבקר לעלות והמורגים לעצים והחטים למנחה הכל נתתי׃

Links
1 Chronicles 21:231 Chronicles 21:23 Text Analysis1 Chronicles 21:23 Interlinear1 Chronicles 21:23 Multilingual1 Chronicles 21:23 TSK1 Chronicles 21:23 Cross References1 Chronicles 21:23 Bible Hub1 Chronicles 21:23 Biblia Paralela1 Chronicles 21:23 Chinese Bible1 Chronicles 21:23 French Bible1 Chronicles 21:23 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 21:22
Top of Page
Top of Page