1 Chronicles 21:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרThen saidVerb
1732 [e]dā-wîḏדָּוִ֜ידDavidNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
771 [e]’ā-rə-nān,אָרְנָ֗ןOrnanNoun
5414 [e]tə-nāh-תְּנָה־GrantVerb
  לִּי֙to mePrep
4725 [e]mə-qō-wmמְק֣וֹםthe placeNoun
1637 [e]hag-gō-ren,הַגֹּ֔רֶן[this] of threshing floorNoun
1129 [e]wə-’eḇ-neh-וְאֶבְנֶה־that I may buildVerb
  bōwבּ֥וֹinPrep
4196 [e]miz-bê-aḥמִזְבֵּ֖חַon it an altarNoun
3068 [e]Yah-weh;לַיהוָ֑הtherein to the LORDNoun
3701 [e]bə-ḵe-sep̄בְּכֶ֤סֶףpriceNoun
4392 [e]mā-lêמָלֵא֙for the fullAdj
5414 [e]tə-nê-hūתְּנֵ֣הוּyou shall grantVerb
  lî,לִ֔יtoPrep
6113 [e]wə-ṯê-‘ā-ṣarוְתֵעָצַ֥רthat may be stayedVerb
4046 [e]ham-mag-gê-p̄āhהַמַּגֵּפָ֖הthe plagueNoun
5921 [e]mê-‘alמֵעַ֥לfromPrep
5971 [e]hā-‘ām.הָעָֽם׃the peopleNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 21:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר דָּוִ֜יד אֶל־אָרְנָ֗ן תְּנָה־לִּי֙ מְקֹ֣ום הַגֹּ֔רֶן וְאֶבְנֶה־בֹּ֥ו מִזְבֵּ֖חַ לַיהוָ֑ה בְּכֶ֤סֶף מָלֵא֙ תְּנֵ֣הוּ לִ֔י וְתֵעָצַ֥ר הַמַּגֵּפָ֖ה מֵעַ֥ל הָעָֽם׃

דברי הימים א 21:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר דויד אל־ארנן תנה־לי מקום הגרן ואבנה־בו מזבח ליהוה בכסף מלא תנהו לי ותעצר המגפה מעל העם׃

Links
1 Chronicles 21:221 Chronicles 21:22 Text Analysis1 Chronicles 21:22 Interlinear1 Chronicles 21:22 Multilingual1 Chronicles 21:22 TSK1 Chronicles 21:22 Cross References1 Chronicles 21:22 Bible Hub1 Chronicles 21:22 Biblia Paralela1 Chronicles 21:22 Chinese Bible1 Chronicles 21:22 French Bible1 Chronicles 21:22 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 21:21
Top of Page
Top of Page